HP 240 G1 user manual download (Page 14 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 89
Sa
ğ
taraf
Bile
ş
en
ı
klama
(1)
Optik sürücü
Optik diski okur.
NOT:
Optik sürücü, belirli modellerde optik diske yazma
i
ş
lemi de yapabilir.
(2)
Optik sürücü
ı
ş
ı
ğ
ı
Ye
ş
il: Optik sürücüye eri
ş
ildi
ğ
ini gösterir.
Yanm
ı
yorsa: Optik sürücünün bo
ş
ta oldu
ğ
unu
gösterir.
(3)
Optik sürücü ç
ı
karma dü
ğ
mesi
Disk tepsisini serbest b
ı
rak
ı
r.
(4)
USB 2.0 ba
ğ
lant
ı
noktalar
ı
(2)
İ
ste
ğ
e ba
ğ
l
ı
USB ayg
ı
tlar
ı
ba
ğ
lan
ı
r.
NOT:
Çe
ş
itli USB ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
türleri hakk
ı
nda
ayr
ı
nt
ı
l
ı
bilgi için, bkz.
USB ayg
ı
t
ı
kullanma
sayfa
39
.
(5)
AC ba
ğ
da
ş
t
ı
r
ı
c
ı
s
ı
ı
ş
ı
ğ
ı
Beyaz: AC ba
ğ
da
ş
t
ı
r
ı
c
ı
s
ı
ba
ğ
l
ı
d
ı
r ve pil
ş
arj edilmi
ş
tir.
Sar
ı
: AC ba
ğ
da
ş
t
ı
r
ı
c
ı
s
ı
ba
ğ
l
ı
d
ı
r ve pil
ş
arj ediliyordur.
Yanm
ı
yorsa: Bilgisayar DC güç kayna
ğ
ı
n
ı
kullan
ı
yordur.
(6)
Güç konektörü
AC ba
ğ
da
ş
t
ı
r
ı
c
ı
s
ı
ba
ğ
lan
ı
r.
(7)
Güvenlik kablosu yuvas
ı
İ
ste
ğ
e ba
ğ
l
ı
güvenlik kablosunu bilgisayara ba
ğ
lar.
NOT:
Güvenlik kablosu, cayd
ı
r
ı
c
ı
olacak
ş
ekilde
tasarlanm
ı
ş
t
ı
r; ancak bilgisayar
ı
n hatal
ı
kullan
ı
lmas
ı
n
ı
veya
çal
ı
nmas
ı
n
ı
engelleyemeyebilir.
4
Bölüm 2
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
tan
ı
maya ba
ş
lay
ı
n
Sample