HP 240 G1 user manual download (Page 12 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 89
Ek HP kaynaklar
ı
Bilgisayar
ı
açmak ve bu k
ı
lavuzu bulmak için
Kurulum Yönergeleri
posterini zaten kulland
ı
n
ı
z. Ürün
ayr
ı
nt
ı
lar
ı
, kullan
ı
ma ili
ş
kin bilgiler ve di
ğ
er bilgiler için bu tabloyu kullan
ı
n.
Kaynak
İ
çindekiler
Kurulum Yönergeleri
Bilgisayar kurulumu ve özelliklerine genel bak
ı
ş
.
Yard
ı
m ve Destek
Yard
ı
m ve Destek'e eri
ş
mek için
Ba
ş
lat
>
Yard
ı
m ve
Destek
'i seçin. Daha fazla bilgi için
support
adresini ziyaret edin.
Kullan
ı
ma yönelik kapsaml
ı
bilgiler ve sorun giderme ipuçlar
ı
.
Güvenlik ve Rahat Kullan
ı
m K
ı
lavuzu
Bu k
ı
lavuza eri
ş
mek için
Ba
ş
lat
>
Yard
ı
m ve
Destek
>
Kullan
ı
c
ı
K
ı
lavuzlar
ı
'n
ı
seçin veya
ergo
adresini ziyaret edin.
Do
ğ
ru i
ş
istasyonu kurulumu.
Daha rahat etmenizi sa
ğ
layacak ve yaralanma riskinizi
azaltacak duru
ş
ve çal
ı
ş
ma al
ı
ş
kanl
ı
klar
ı
na yönelik yönergeler.
Elektrik ve mekanikle ilgili güvenlik bilgileri.
Dünya genelinde destek
Kendi dilinizde destek almak için
country/us/en/
wwcontact_us.html
adresini ziyaret edin.
HP teknisyeniyle çevrimiçi sohbet.
E-posta deste
ğ
i.
Dünya genelindeki destek telefon numaralar
ı
n
ı
bulma.
HP servis merkezlerinin yerlerini bulma.
Yasal Düzenleme, Güvenlik ve Çevre Bildirimleri
Bu k
ı
lavuza eri
ş
mek için,
Ba
ş
lat
>
Yard
ı
m ve
Destek
>
Kullan
ı
c
ı
K
ı
lavuzlar
ı
'n
ı
seçin.
Pilin düzgün
ş
ekilde nas
ı
l at
ı
laca
ğ
ı
na ili
ş
kin bilgiler de dahil,
önemli yasal düzenleme bildirimleri.
S
ı
n
ı
rl
ı
Garanti
*
Garantiye eri
ş
mek için
Ba
ş
lat
>
Yard
ı
m ve Destek
>
Kullan
ı
c
ı
K
ı
lavuzlar
ı
'n
ı
seçin veya
go/orderdocuments
adresine gidin.
Bu bilgisayara özel garanti bilgileri.
*Ürününüz için geçerli aç
ı
k HP S
ı
n
ı
rl
ı
Garantisi'ni bilgisayar
ı
n
ı
zdaki kullan
ı
c
ı
k
ı
lavuzlar
ı
aras
ı
nda ve/veya kutuda sa
ğ
lanan
CD'de/DVD'de bulabilirsiniz. HP, baz
ı
ülkelerde/bölgelerde, kutuya bas
ı
l
ı
bir HP S
ı
n
ı
rl
ı
Garantisi eklemi
ş
olabilir. Garantinin
bas
ı
l
ı
biçimde verilmedi
ğ
i ülkelerde/bölgelerde,
go/orderdocuments
adresinden bas
ı
l
ı
bir kopya isteyebilir
veya a
ş
a
ğ
ı
daki adrese yazabilirsiniz:
Kuzey Amerika
: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, ABD
Avrupa, Ortado
ğ
u, Afrika
: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI),
İ
talya
Asya Pasifik
: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapur 911507
Garantinizin bas
ı
l
ı
kopyas
ı
n
ı
talep ederken lütfen ürününüzün numaras
ı
n
ı
, garanti süresini (servis etiketinizde bulunur),
ad
ı
n
ı
z
ı
ve posta adresinizi de belirtin.
ÖNEML
İ
:
HP ürününüzü yukar
ı
daki adreslere iade ETMEY
İ
N. ABD'de destek için,
go/contactHP
adresine gidin. Dünya genelinde destek için,
country/us/en/wwcontact_us.html
adresine gidin.
2
Bölüm 1
Do
ğ
ru ba
ş
lang
ı
ç
Sample