HP 240 G1 user manual download (Page 11 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 89
1
Do
ğ
ru ba
ş
lang
ı
ç
Bu bilgisayar, çal
ı
ş
ma ve e
ğ
lence olanaklar
ı
n
ı
z
ı
zenginle
ş
tirmek için tasarlanm
ı
ş
güçlü bir araçt
ı
r.
Bilgisayar
ı
n
ı
zdan en iyi
ş
ekilde yararlanmak amac
ı
yla, kurulum sonras
ı
en iyi uygulamalar
ı
,
bilgisayar
ı
n
ı
zla yapabilece
ğ
iniz e
ğ
lenceli i
ş
leri ve ek HP kaynaklar
ı
n
ı
nerelerde bulabilece
ğ
inizi
ö
ğ
renmek için bu bölümü okuyun.
En iyi uygulamalar
De
ğ
erli yat
ı
r
ı
m
ı
n
ı
z
ı
korumak için, bilgisayar
ı
kurup kaydettirdikten sonra a
ş
a
ğ
ı
daki ad
ı
mlar
ı
gerçekle
ş
tirmenizi öneririz:
Henüz ba
ğ
l
ı
de
ğ
ilseniz kablolu veya kablosuz bir a
ğ
a ba
ğ
lan
ı
n. Ayr
ı
nt
ı
lar için, bkz.
A
ğ
a
ba
ğ
lanma
sayfa
14
.
Bilgisayar
ı
n donan
ı
m
ı
n
ı
ve içerdi
ğ
i yaz
ı
l
ı
mlar
ı
ö
ğ
renin. Bilgi için bkz.
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
tan
ı
maya
ba
ş
lay
ı
n
sayfa
3
ve
E
ğ
lence özelliklerini kullanma
sayfa
19
.
Virüsten koruma yaz
ı
l
ı
m
ı
n
ı
güncelle
ş
tirin veya sat
ı
n al
ı
n. Daha fazla bilgi için bkz.
Virüsten
koruma yaz
ı
l
ı
m
ı
kullanma
sayfa
57
.
Kurtarma diskleri veya bir kurtarma flash sürücüsü olu
ş
turarak sabit sürücünüzü yedekleyin.
Bkz.
Yedekleme, geri yükleme ve kurtarma
sayfa
62
.
E
ğ
lenceye yönelik uygulamalar
Bilgisayarda YouTube videolar
ı
izleyebilece
ğ
inizi biliyorsunuz. Peki, bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
bir
televizyona ba
ğ
lay
ı
p televizyonda video izleyebilece
ğ
inizi de biliyor muydunuz? Daha fazla bilgi
için, bkz.
HDMI TV veya monitör ba
ğ
lama
sayfa
22
.
Bilgisayarda müzik dinleyebilece
ğ
inizi biliyorsunuz. Peki, bilgisayarda canl
ı
radyo yay
ı
n
ı
yla
dünyan
ı
n her yerinden müzik veya sohbet radyosu dinleyebilece
ğ
inizi de biliyor muydunuz? Bkz.
Ses özelliklerini kullanma
sayfa
20
.
Microsoft uygulamalar
ı
yla mükemmel sunular haz
ı
rlayabilece
ğ
inizi biliyorsunuz. Peki, fikirlerinizi
grupla payla
ş
mak için projektör ba
ğ
layabilece
ğ
inizi de biliyor muydunuz? Bkz.
VGA monitör
veya projektör ba
ğ
lama
sayfa
21
.
En iyi uygulamalar
1
Sample