HP 240 G1 user manual download (Page 83 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 83 of 87
13
Elektrostati
č
na razelektritev
Elektrostati
č
na razelektritev je sprostitev stati
č
ne elektrike pri stiku dveh predmetov, na primer
elektri
č
ni šok, ki ga ob
č
utite, ko se sprehodite po preprogi in se dotaknete kovinske kljuke na vratih.
Razelektritev stati
č
ne elektrike prek prstov ali drugih elektrostati
č
nih prevodnikov lahko poškoduje
elektronske komponente.
Č
e želite prepre
č
iti poškodbe ra
č
unalnika, poškodbe pogona ali izgubo
podatkov, upoštevajte ta opozorila:
Č
e morate zaradi navodil za odstranjevanje ali namestitev odklopiti ra
č
unalnik, ga odklopite po
tem, ko se ustrezno ozemljite in preden odstranite pokrov.
Komponente pustite v embalaži, ki jih š
č
iti pred elektrostatiko, dokler jih ne nameravate
namestiti.
Ne dotikajte se stikov, priklju
č
kov in vezja. Elektronskih komponent se
č
im manj dotikajte.
Uporabljajte nemagnetna orodja.
Preden za
č
nete delati s komponentami, se razelektrite, tako da se dotaknete nepobarvane
kovinske površine komponente.
Č
e komponento odstranite, jo po odstranitvi položite v embalažo, ki jo š
č
iti pred elektrostati
č
no
razelektritvijo.
Č
e potrebujete ve
č
informacij o stati
č
ni elektriki ali pomo
č
pri odstranjevanju ali nameš
č
anju
komponent, se obrnite na podporo.
73
Sample