HP 240 G1 user manual download (Page 77 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 77 of 87
Uporaba Windows Osveži za hitro in enostavno obnovitev
Č
e ra
č
unalnik ne deluje pravilno in želite obnoviti stabilnost sistema, vam funkcija Windows Osveži
omogo
č
a, da za
č
nete od znova in ohranite, kar vam je pomembno.
POMEMBNO:
Funkcija Osveži odstrani vse obi
č
ajne programe, ki niso bili tovarniško nameš
č
eni v
sistem.
OPOMBA:
Med izvajanjem funkcije Osveži se shrani seznam odstranjenih obi
č
ajnih programov, da
lahko hitro vidite, kaj boste morda morali znova namestiti. Navodila za ponovno namestitev obi
č
ajnih
programov najdete v Pomo
č
i in podpori. Na za
č
etnem zaslonu vnesite
pomo
č
in izberite
Pomo
č
in
podpora
.
OPOMBA:
Med uporabo funkcije Osveži vas bo sistem morda pozval za dovoljenje ali geslo.
Dodatne informacije poiš
č
ite v možnosti Pomo
č
in podpora operacijskega sistema Windows. Na
za
č
etnem zaslonu vnesite
pomo
č
in izberite
Pomo
č
in podpora
.
Č
e želite zagnati funkcijo Obnovi:
1.
Na za
č
etnem zaslonu usmerite kazalec v zgornji ali spodnji desni kot zaslona, da odprete
č
arobne gumbe.
2.
Ko se prikaže seznam
č
arobnih gumbov, kliknite
Nastavitve
.
3.
Kliknite
Spremeni nastavitve ra
č
unalnika
v spodnjem desnem kotu zaslona in nato na zaslonu
nastavitev ra
č
unalnika izberite
Splošno
.
4.
Pod
Osveži ra
č
unalnik brez vplivanja na datoteke
izberite
Za
č
ni
in upoštevajte navodila na
zaslonu.
Odstranitev vsega in ponovna namestitev sistema Windows
V
č
asih želite ra
č
unalnik natan
č
no formatirati ali odstraniti osebne podatke, preden ra
č
unalnik prodate
ali reciklirate. Postopek, opisan v tem razdelku omogo
č
a hiter in enostaven na
č
in povrnitve
ra
č
unalnika v prvotno stanje. Ta funkcija odstrani vse osebne podatke, programe in nastavitve iz
ra
č
unalnika ter znova namesti sistem Windows.
POMEMBNO:
Ta funkcija ne ustvari varnostnih kopij vaših podatkov. Pred uporabo te funkcije
varnostno kopirajte vse osebne podatke, ki bi jih radi obdržali.
To funkcijo lahko zaženete s tipko
f11
na za
č
etnem zaslonu.
Č
e želite uporabiti tipko
f11
:
1.
Pritisnite
f11
med zagonom ra
č
unalnika.
– ali –
Pritisnite in držite
f11
med pritiskanjem gumba za vklop/izklop.
2.
V meniju za možnosti zagona izberite
Troubleshoot
(odpravljanje težav).
3.
Izberite
Reset your PC
(ponastavi ra
č
unalnik) in upoštevajte navodila na zaslonu.
Č
e želite uporabiti za
č
etni zaslon:
1.
Na za
č
etnem zaslonu usmerite kazalec v zgornji ali spodnji desni kot zaslona, da odprete
č
arobne gumbe.
2.
Ko se prikaže seznam
č
arobnih gumbov, kliknite
Nastavitve
.
Obnovitev
67
Sample