HP 240 G1 user manual download (Page 75 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 87
datotek je koristna tudi, ko ponastavite ra
č
unalnik s ponovno namestitvijo sistema Windows ali
ga obnovite v prvotno stanje s funkcijo HP Recovery Manager.
OPOMBA:
Funkcija Zgodovina datotek privzeto ni omogo
č
ena, zato jo morate vklopiti.
Za ve
č
informacij in korakov za omogo
č
anje Zgodovine datotek v sistemu Windows glejte
Pomo
č
in podporo sistema Windows. Na za
č
etnem zaslonu vnesite
pomo
č
in izberite
Pomo
č
in
podpora
.
Izdelava medijev HP Recovery
Funkcija HP Recovery Manager je program, ki omogo
č
a ustvarjanje obnovitvenih medijev po tem, ko
uspešno nastavite ra
č
unalnik. Mediji HP Recovery se lahko uporabijo za izvajanje obnovitev sistema,
č
e se trdi disk poškoduje. Obnovitev sistema znova namesti izvirni operacijski sistem in programsko
opremo, nameš
č
eno v tovarni, ter nato konfigurira nastavitve programov. Mediji HP Recovery se
lahko uporabijo tudi za prilagoditev sistema ali pomo
č
pri zamenjavi trdega diska.
Izdela se lahko le en komplet medijev HP Recovery. S temi obnovitvenimi orodji ravnajte
previdno in jih shranite na varno mesto.
HP Recovery Manager pregleda ra
č
unalnik in dolo
č
i zahtevano velikost praznega bliskovnega
pogona USB ali število praznih DVD-jev, ki jih boste potrebovali.
Č
e želite izdelati obnovitvene diske, mora imeti ra
č
unalnik opti
č
ni pogon z možnostjo
zapisovanja DVD-jev in uporabljate lahko samo visokokakovostne prazne diske DVD-R, DVD+R,
DVD-R DL, DVD+R DL. Ne uporabite ve
č
krat zapisljivih diskov, kot so CD±RW, DVD±RW,
dvoslojni DVD±RW ali BD-RE (ve
č
krat zapisljiv Blu-ray), saj niso združljivi s programsko opremo
HP Recovery Manager. Namesto tega pa lahko uporabite visokokakovostni prazen bliskovni
pogon USB.
Č
e ra
č
unalnik nima vgrajenega opti
č
nega pogona z možnostjo zapisovanja DVD-jev, vi pa bi
radi ustvarili obnovitvene medije na DVD-ju, lahko za izdelavo obnovitvenih diskov uporabite
zunanji opti
č
ni pogon (naprodaj posebej), ali pa kupite obnovitvene diske za vaš ra
č
unalnik na
HP-jevem spletnem mestu. Za podporo v ZDA obiš
č
ite spletno mesto
go/
contactHP
. Za mednarodno podporo obiš
č
ite spletno mesto
country/us/
en/wwcontact_us.html
.
Č
e uporabite zunanji opti
č
ni pogon, mora biti povezan neposredno z vrati
USB na ra
č
unalniku;
č
e pogona ni mogo
č
e povezati z vrati USB na zunanji napravi, kot je
zvezdiš
č
e USB.
Pred izdelovanjem obnovitvenih medijev preverite, ali je ra
č
unalnik priklju
č
en na napajanje.
Postopek izdelave lahko traja eno uro ali ve
č
. Postopka izdelave ne prekinjajte.
Po potrebi lahko zaprete program, preden dokon
č
ate izdelavo vseh obnovitvenih DVD-jev. HP
Recovery Manager kon
č
a zapisovanje trenutnega DVD-ja. Pri naslednjem zagonu programa HP
Recovery Manager boste pozvani, da nadaljujete in zapisani bodo še ostali diski.
Za ustvarjanje medijev HP Recovery:
1.
Na za
č
etnem zaslonu vnesite
recovery
in nato izberite
HP Recovery Manager
.
2.
Izberite
Izdelava obnovitvenih medijev
in za nadaljevanje upoštevajte navodila na zaslonu.
Č
e boste morali kdaj obnoviti sistem, glejte
Obnovitev s programom HP Recovery Manager
na strani
68
.
Izdelava obnovitvenih medijev in varnostnih kopij
65
Sample