HP 240 G1 user manual download (Page 72 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 87
Prenos posodobitve BIOS-a
POZOR:
Č
e želite prepre
č
iti poškodbo ra
č
unalnika ali neuspešno namestitev, prenesite in
namestite posodobitve BIOS-a le, ko je ra
č
unalnik z napajalnikom priklopljen na zanesljiv vir
zunanjega napajanja. Ne prenašajte ali nameš
č
ajte posodobitev BIOS-a,
č
e se ra
č
unalnik napaja iz
akumulatorja,
č
e je v dodatni združitveni napravi ali je priklopljen na dodatni vir napajanja. Med
prenašanjem in namestitvijo upoštevajte ta navodila:
Napajanja ra
č
unalnika ne prekinjajte tako, da iztaknete napajalni vti
č
iz vti
č
nice.
Ne zaustavite ra
č
unalnika in ne preklopite v spanje.
Ne vstavite, odstranite, priklopite ali odklopite nobene naprave ali kabla.
1.
Na za
č
etnem zaslonu izberite program
HP Support Assistant
.
2.
Izberite
Posodobitve in uglaševanje
ter nato izberite
Zdaj preveri za posodobitve HP
.
3.
Sledite navodilom na zaslonu.
4.
V podro
č
ju za prenos storite naslednje:
a.
Poiš
č
ite najnovejšo posodobitev BIOS-a in jo primerjajte s trenutno nameš
č
eno razli
č
ico
BIOS-a v ra
č
unalniku. Zapišite si datum, ime ali drug identifikator. Te podatke boste morda
potrebovali za iskanje posodobitve, potem ko jo boste prenesli na svoj trdi disk.
b.
Č
e želite prenesti izbrano datoteko na trdi disk, sledite navodilom na zaslonu.
Č
e je posodobitev novejša od vašega BIOS-a, si zabeležite pot do lokacije na trdem disku,
kamor je prenesena posodobitev BIOS-a. Ta podatek boste potrebovali, ko boste
pripravljeni na namestitev posodobitve.
OPOMBA:
Č
e je ra
č
unalnik povezan v omrežje, se pred namestitvijo kakršnih koli posodobitev
programske opreme, še posebej posodobitev sistemskega BIOS-a, obrnite na skrbnika omrežja.
Postopki za namestitev BIOS-a se razlikujejo. Po kon
č
anem prenosu upoštevajte navodila na
zaslonu.
Č
e navodila niso prikazana, storite naslednje:
1.
Na za
č
etnem zaslonu vnesite
raziskovalec
, nato izberite
Raziskovalec
.
2.
Kliknite oznako trdega diska. Ime trdega diska je obi
č
ajno Lokalni disk (C:).
3.
Uporabite pot, ki ste jo prej zabeležili, in na trdem disku odprite mapo, ki vsebuje posodobitev.
4.
Dvokliknite datoteko s kon
č
nico .exe (npr.
imedatoteke
.exe).
Namestitev BIOS-a se za
č
ne.
5.
Sledite navodilom na zaslonu,
č
e želite dokon
č
ati namestitev.
OPOMBA:
Ko se na zaslonu prikaže sporo
č
ilo o uspešni namestitvi, lahko s trdega diska izbrišete
preneseno datoteko.
Uporaba orodja System Diagnostics
System Diagnostics omogo
č
a izvajanje diagnosti
č
nih preizkusov, s katerimi je mogo
č
e ugotoviti, ali
strojna oprema ra
č
unalnika deluje pravilno.
Č
e želite zagnati orodje System Diagnostics:
1.
Vklopite ali znova zaženite ra
č
unalnik, hitro pritisnite
esc
in nato pritisnite
f2
.
2.
Kliknite diagnosti
č
ni preizkus, ki ga želite izvesti, in sledite navodilom na zaslonu.
62
Poglavje 10
Uporaba orodij Setup Utility (BIOS) in System Diagnostics
Sample