HP 240 G1 user manual download (Page 70 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 87
3.
Vstavite klju
č
avnico varnostnega kabla v režo varnostnega kabla na ra
č
unalniku
(3)
, nato s
klju
č
em zaklenite klju
č
avnico.
4.
Odstranite klju
č
in ga shranite na varno mesto.
60
Poglavje 9
Zaš
č
ita ra
č
unalnika in podatkov
Sample