HP 240 G1 user manual download (Page 69 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 87
Da se prepri
č
ate, ali so bile v ra
č
unalnik nameš
č
ene vse razpoložljive posodobitve, upoštevajte
spodnja navodila:
Ko namestite ra
č
unalnik,
č
im prej zaženite program Windows Update. Na za
č
etnem zaslonu
vnesite
windows update
. Kliknite
Nastavitve
, nato med izbranimi možnostmi izberite
Windows Update
.
Nato program Windows Update zaženite vsak mesec.
Na Microsoftovem spletnem mestu in prek povezave za posodabljanje v možnosti Pomo
č
in
podpora si priskrbite posodobitve za sistem Windows in druge Microsoftove programe, takoj ko
jih izdajo.
Nameš
č
anje posodobitev programske opreme HP in programske opreme
drugih proizvajalcev
HP priporo
č
a, da redno posodabljate programsko opremo in gonilnike, ki so bili izvorno nameš
č
eni v
vašem ra
č
unalniku.
Č
e želite prenesti najnovejše razli
č
ice, pojdite na spletno mesto
support
. Tam se lahko tudi prijavite na prejemanje samodejnih obvestil o
posodobitvah, ko bodo na voljo.
Č
e ste po nakupu ra
č
unalnika vanj namestili programsko opremo drugih proizvajalcev, jo redno
posodabljajte. Proizvajalci programske opreme za svoje izdelke zagotavljajo posodobitve programske
opreme, s katerimi popravijo varnostne težave in izboljšajo funkcionalnost programske opreme.
Varovanje brezži
č
nega omrežja
Ko namestite brezži
č
no omrežje, vedno omogo
č
ite varnostne funkcije.
Č
e želite ve
č
informacij, glejte
Zaš
č
ita naprave WLAN
na strani
16
.
Varnostno kopiranje programske opreme in podatkov
Redno varnostno kopirajte programsko opremo in podatke, da jih zaš
č
itite pred trajno izgubo ali
poškodbo zaradi virusov ter napak programske ali strojne opreme.
Č
e želite ve
č
informacij, glejte
Varnostno kopiranje in obnovitev
na strani
64
.
Uporaba dodatne klju
č
avnice varnostnega kabla
Klju
č
avnica varnostnega kabla, ki je naprodaj posebej, je namenjena odganjanju morebitnih tatov, ne
more pa vedno prepre
č
iti kraje ra
č
unalnika ali napa
č
nega ravnanja z njim. Kabelske klju
č
avnice so le
en od številnih na
č
inov, ki jih lahko vklju
č
ite v celovito rešitev za
č
im ve
č
jo zaš
č
ito pred krajo.
Reža za varnostni kabel na vašem ra
č
unalniku se lahko nekoliko razlikuje od tiste na sliki v tem
razdelku. Za informacije o lokaciji reže za varnostni kabel na ra
č
unalniku glejte
Spoznavanje
ra
č
unalnika
na strani
3
.
1.
Klju
č
avnico varnostnega kabla ovijte okoli nepremi
č
nega predmeta.
2.
Vstavite klju
č
(1)
v klju
č
avnico varnostnega kabla
(2)
.
Varovanje brezži
č
nega omrežja
59
Sample