HP 240 G1 user manual download (Page 68 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 87
Uporaba programske opreme za internetno zaš
č
ito
Ko svoj ra
č
unalnik uporabljate za dostop do e-pošte, omrežja ali interneta, ga morda izpostavljate
ra
č
unalniškim virusom, vohunski programski opremi in drugim spletnim grožnjam. Za pomo
č
pri
zaš
č
iti ra
č
unalnika je v njem morda kot preizkusna razli
č
ica prednameš
č
ena programska oprema za
internetno zaš
č
ito, ki vklju
č
uje protivirusne funkcije in funkcije požarnega zidu.
Č
e želite, da bo
ra
č
unalnik neprekinjeno zaš
č
iten pred najnovejšimi virusi in drugimi grožnjami, morate varnostno
programsko opremo redno posodabljati. Priporo
č
amo vam, da preizkusno razli
č
ico varnostne
programske opreme nadgradite ali kupite programsko opremo po lastni izbiri ter tako popolnoma
zaš
č
itite svoj ra
č
unalnik.
Uporaba protivirusne programske opreme
Ra
č
unalniški virusi lahko onemogo
č
ijo programe, pripomo
č
ke ali operacijski sistem oziroma
povzro
č
ijo, da ne delujejo pravilno. Protivirusna programska oprema lahko zazna in uni
č
i ve
č
ino
virusov ter v ve
č
ini primerov tudi popravi poškodbe, ki jih je povzro
č
il virus.
Č
e želite izvedeti ve
č
o ra
č
unalniških virusih, na za
č
etnem zaslonu vnesite
pomo
č
, nato na seznamu
programov izberite
Pomo
č
in podpora
.
Uporaba programske opreme za požarni zid
Požarni zidovi prepre
č
ujejo nepooblaš
č
en dostop do sistema ali omrežja. Požarni zid je lahko
programska oprema, ki jo namestite v ra
č
unalnik in/ali omrežje, lahko pa je kombinacija strojne in
programske opreme.
Obstajata dve vrsti požarnih zidov:
Gostiteljski požarni zidovi – programska oprema, ki varuje samo ra
č
unalnik, v katerem je
nameš
č
ena.
Omrežni požarni zidovi – nameš
č
eni med DSL ali kabelskim modemom na doma
č
em omrežju in
varujejo vse ra
č
unalnike v omrežju.
Č
e je v sistemu nameš
č
en požarni zid, ta nadzoruje podatke, ki so poslani v sistem in iz njega, ter jih
primerja z uporabniško dolo
č
enimi varnostnimi kriteriji. Podatki, ki teh kriterijev ne izpolnjujejo, so
blokirani.
Nameš
č
anje posodobitev programske opreme
Programsko opremo HP, Microsoft Windows in programsko opremo drugih proizvajalcev, nameš
č
eno
v vašem ra
č
unalniku, morate redno posodabljati, da se popravijo varnostne težave in izboljša
delovanje programske opreme.
Č
e želite ve
č
informacij, glejte
Posodabljanje programov in gonilnikov
na strani
53
.
Namestitev posodobitev operacijskega sistema Windows
Posodobitve operacijskega sistema in druge programske opreme so bile morda na voljo že kmalu po
tem, ko je ra
č
unalnik zapustil tovarno. Družba Microsoft pošilja obvestila o pomembnih posodobitvah.
Č
e želite ra
č
unalnik zavarovati pred luknjami v zaš
č
iti in ra
č
unalniškimi virusi, namestite vse nujne
Microsoftove posodobitve takoj, ko vas ra
č
unalnik o tem obvesti.
58
Poglavje 9
Zaš
č
ita ra
č
unalnika in podatkov
Sample