HP 240 G1 user manual download (Page 67 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 87
Za ve
č
informacij o geslih sistema Windows, na primer geslih ohranjevalnika zaslona, glejte Pomo
č
in
podporo. Za dostop do Pomo
č
i in podpore na za
č
etnem zaslonu vnesite
pomo
č
, nato pa na seznamu
programov izberite
Pomo
č
in podpora
.
Nastavitev gesel sistema Windows
Geslo
Funkcija
Uporabniško geslo
Zaš
č
iti dostop do uporabniškega ra
č
una Windows. Ob
preklopu iz stanja spanja ali mirovanja lahko nastavite
ra
č
unalnik, da zahteva uporabniško geslo. Za ve
č
informacij
glejte
Nastavitev zaš
č
ite z geslom pri bujenju
na strani
34
.
Skrbniško geslo
Zaš
č
iti dostop do vsebin ra
č
unalnika na stopnji skrbnika.
OPOMBA:
S tem geslom ne morete dostopati do vsebin
orodja Setup Utility (BIOS).
Nastavitev gesel orodja Setup Utility (BIOS)
Geslo
Funkcija
Skrbniško geslo
Vnesti ga morate vedno, ko dostopate do orodja Setup
Utility (BIOS).
Č
e pozabite skrbniško geslo, ne morete dostopati do
orodja Setup Utility (BIOS).
OPOMBA:
Namesto gesla za vklop lahko uporabite
skrbniško geslo.
OPOMBA:
Svojega skrbniškega gesla ne morete zamenjati
s skrbniškim geslom, ki je nastavljeno v sistemu Windows, in
se ne prikaže, ko ga nastavite, vnesete, spremenite ali
izbrišete.
OPOMBA:
Č
e vnesete geslo za vklop pri prvem
preverjanju gesla, morate za dostop do orodja Setup Utility
(BIOS) vnesti skrbniško geslo.
Geslo za vklop
Vnesti ga morate vsaki
č
, ko vklopite ali znova zaženete
ra
č
unalnik oziroma preklopite iz stanja mirovanja.
Č
e pozabite geslo za vklop, ra
č
unalnika ne morete
vklopiti ali znova zagnati ali preklopiti iz mirovanja.
OPOMBA:
Namesto gesla za vklop lahko uporabite
skrbniško geslo.
OPOMBA:
Geslo za vklop med nastavljanjem, vnašanjem,
spreminjanjem ali brisanjem ni prikazano.
Nastavljanje, spreminjanje ali brisanje skrbniškega gesla ali gesla za vklop v orodju Setup Utility
(BIOS):
1.
Za zagon orodja Setup Utility (BIOS) vklopite ali znova zaženite ra
č
unalnik in nato na kratko
pritisnite
f10
.
2.
S puš
č
i
č
nimi tipkami izberite
Security
(Varnost) in sledite navodilom na zaslonu.
Spremembe za
č
nejo veljati ob vnovi
č
nem zagonu ra
č
unalnika.
Uporaba gesel
57
Sample