HP 240 G1 user manual download (Page 65 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 87
POZOR:
To storite pred pošiljanjem in shranjevanjem pogona ter potovanjem z njim.
Tako boste zmanjšali nevarnost poškodbe ra
č
unalnika, poškodbe pogona ali izgube
podatkov.
Izklopite ra
č
unalnik.
S seboj vzemite varnostno kopijo svojih podatkov. Varnostno kopijo hranite lo
č
eno od
ra
č
unalnika.
Č
e potujete z letalom, ra
č
unalnik vzemite s sabo kot ro
č
no prtljago. Ne predajajte ga skupaj z
drugo prtljago.
POZOR:
Pogona ne izpostavljajte magnetnim poljem. Varnostne naprave, ki uporabljajo
magnetno polje, so na primer detektorji kovin, skozi katere morate na letališ
č
ih, in ro
č
ni
detektorji kovin. Letališki teko
č
i trak in podobne varnostne naprave za preverjanje ro
č
ne prtljage
ne uporabljajo magnetnih polj temve
č
rentgenske žarke in pogonom ne škodijo.
Č
e nameravate ra
č
unalnik uporabljati med letom, letalsko osebje naznani, kdaj lahko uporabljate
ra
č
unalnik. Uporabo ra
č
unalnika med letom mora odobriti prevoznik.
Č
e ra
č
unalnika ne boste uporabljali ve
č
kot dva tedna in ga boste izklopili iz zunanjega
napajanja, akumulator odstranite in ga hranite posebej.
Č
e ra
č
unalnik ali pogon prenašate, uporabite ustrezno zaš
č
itno pakiranje in ga ozna
č
ite z
napisom »LOMLJIVO«.
Č
e ima ra
č
unalnik nameš
č
ene brezži
č
ne naprave, je uporaba teh naprav v nekaterih okoljih
morda omejena. Tovrstne omejitve lahko veljajo na letalu, v bolnišnicah, v bližini eksplozivnih
teles ter na nevarnih obmo
č
jih.
Č
e niste prepri
č
ani, katera pravila veljajo za uporabo dolo
č
ene
naprave, pred vklopom prosite za dovoljenje za uporabo.
Č
e potujete v tujino, upoštevajte naslednje predloge:
Za vsako državo ali regijo, v katero potujete, preverite, kakšna je carinska zakonodaja
glede ra
č
unalnikov.
Za vsako obmo
č
je, na katerem nameravate uporabljati ra
č
unalnik, preverite zahteve glede
napajalnega kabla in napajalnika. Napetost, frekvenca in konfiguracija vti
č
a se lahko
razlikujejo.
OPOZORILO!
Možnost elektri
č
nega udara, požara ali poškodbe opreme boste zmanjšali
tako, da ne poskušate ra
č
unalnika priklopiti na elektri
č
no omrežje preko napetostnega
pretvornika za gospodinjske aparate.
Potovanje z ra
č
unalnikom in pošiljanje ra
č
unalnika
55
Sample