HP 240 G1 user manual download (Page 64 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 87
Prenesite najnovejše razli
č
ice HP-jevih programov in gonilnikov ter se registrirajte, da boste prejemali
samodejna obvestila o posodobitvah, ko bodo na voljo nove razli
č
ice. Za podporo v ZDA obiš
č
ite
spletno mesto
go/contactHP
. Za mednarodno podporo obiš
č
ite spletno mesto
country/us/en/wwcontact_us.html
.
Č
č
enje ra
č
unalnika
Č
č
enje ra
č
unalnika in zunanjih naprav jih ohranja v dobrem stanju.
Č
e ne
č
istite ra
č
unalnika, se
lahko nabereta prah in umazanija.
POZOR:
Pri
č
č
enju ra
č
unalnika se izogibajte tem izdelkom za
č
č
enje:
Mo
č
na topila, na primer alkohol, aceton, amonijev klorid, metilen klorid in ogljikov vodik, ki lahko
trajno poškodujejo površino ra
č
unalnika.
Č
č
enje zaslona, stranic in pokrova
Zaslon previdno obrišite z mehko krpo brez nitk, ki ste jo navlažili z blagim
č
istilom za steklo, v
katerem
ni alkohola
. Preden zaprete pokrov ra
č
unalnika, pustite, da se zaslon posuši.
Za
č
č
enje stranic in pokrova uporabite vlažno krpo za enkratno uporabo. Materiali z vlakni, kot so
papirnate brisa
č
e, lahko opraskajo ra
č
unalnik.
OPOMBA:
Pokrov ra
č
unalnika
č
istite s krožnimi gibi, da boste odstranili
č
im ve
č
umazanije.
Č
č
enje sledilne ploš
č
ice in tipkovnice
POZOR:
Nikoli ne dovolite, da teko
č
ine pronicajo med tipke na tipkovnici, niti med
č
č
enjem
ra
č
unalnika. Na ta na
č
in lahko trajno poškodujete notranje komponente.
Za
č
č
enje sledilne ploš
č
ice in tipkovnice uporabite mehko krpo iz mikrovlaken oziroma krpo
brez stati
č
ne elektrike ali olj (kot je irhovina), ki ste jo navlažili s
č
istilom za steklo, ki
ne vsebuje
alkohola
, ali pa uporabite ustrezno razkuževalno krpo za enkratno uporabo.
Č
e želite prepre
č
iti lepljenje tipk in odstraniti prah, vlakna ter delce pod tipkami, uporabite
plo
č
evinko stisnjenega zraka z dolgim cevastim nastavkom.
OPOZORILO!
Za zmanjšanje možnosti elektri
č
nega šoka ali poškodbe notranjih komponent
tipkovnice ne
č
istite s sesalnikom. Sesalnik lahko na tipkovnici pusti hišni prah in umazanijo.
Potovanje z ra
č
unalnikom in pošiljanje ra
č
unalnika
Č
e morate potovati z ra
č
unalnikom ali ga poslati, upoštevajte spodnje nasvete in zaš
č
itite svojo
opremo.
Ra
č
unalnik pripravite za potovanje ali prenašanje:
Varnostno kopirajte podatke na zunanji pogon.
Iz ra
č
unalnika odstranite vse diske in zunanje pomnilniške kartice, kot so digitalne
pomnilniške kartice.
Izklopite in nato izklju
č
ite vse zunanje naprave.
Preden odstranite pogon iz ležiš
č
a, odstranite vse medije.
54
Poglavje 8
Vzdrževanje ra
č
unalnika
Sample