HP 240 G1 user manual download (Page 63 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 87
8.
Vstavite nov pomnilniški modul:
POZOR:
Da prepre
č
ite poškodbe pomnilniškega modula, ga držite le za robove. Ne dotikajte
se komponent na pomnilniškem modulu.
a.
Rob pomnilniškega modula z utori
(1)
poravnajte z jezi
č
kom v reži za pomnilniški modul.
b.
Nagnite pomnilniški modul pod kotom 45 stopinj glede na površino prostora za pomnilniški
modul in ga potisnite v režo za pomnilniški modul
(2)
, da se zasko
č
i.
c.
Pomnilniški modul nežno potisnite
(3)
navzdol, pri
č
emer pritisnite na desni in levi rob
pomnilniškega modula, da se držalni zaponki zasko
č
ita.
POZOR:
Da prepre
č
ite poškodbe pomnilniškega modula, ga ne upogibajte.
9.
Znova namestite pokrov prostora za brezži
č
ni in pomnilniški modul.
10.
Zamenjajte akumulator.
11.
Ra
č
unalnik obrnite tako, da bo z desno stranjo usmerjen navzgor, ter znova priklju
č
ite zunanje
napajanje in zunanje naprave.
12.
Vklopite ra
č
unalnik.
Posodabljanje programov in gonilnikov
HP priporo
č
a redno posodabljanje programov in gonilnikov na najnovejše razli
č
ice. S posodobitvami
lahko odpravite težave in pridobite nove funkcije in možnosti za ra
č
unalnik. Tehnologija se nenehno
spreminja, zato posodabljanje programov in gonilnikov omogo
č
a, da ra
č
unalnik uporablja najnovejšo
razpoložljivo tehnologijo. Starejša grafi
č
na kartica na primer morda ne deluje dobro z najnovejšimi
igrami. Brez najnovejših gonilnikov ne izkoriš
č
ate svoje opreme.
Posodabljanje programov in gonilnikov
53
Sample