HP 240 G1 user manual download (Page 62 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 87
Odvijte vijak pokrova prostora za brezži
č
ni in pomnilniški modul
(1)
, nato pokrov dvignite
(2)
in odstranite
(3)
.
7.
Č
e želite zamenjati pomnilniški modul, odstranite obstoje
č
i pomnilniški modul:
a.
Izvlecite držalni zaponki
(1)
na obeh straneh pomnilniškega modula.
Pomnilniški modul se privzdigne.
b.
Držite rob pomnilniškega modula
(2)
in ga nato nežno izvlecite iz reže za pomnilniški
modul.
POZOR:
Da prepre
č
ite poškodbe pomnilniškega modula, ga držite le za robove. Ne
dotikajte se komponent na pomnilniškem modulu.
Ko odstranite pomnilniški modul, ga zaradi zaš
č
ite shranite v antistati
č
no embalažo.
52
Poglavje 8
Vzdrževanje ra
č
unalnika
Sample