HP 240 G1 user manual download (Page 61 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 87
Zagon programa za
č
č
enje diska:
1.
Na za
č
etnem zaslonu vnesite
disk
, izberite
Nastavitve
in nato izberite
Sproš
č
anje prostora
na disku z brisanjem neželenih datotek
.
2.
Sledite navodilom na zaslonu.
Dodajanje ali zamenjava pomnilniških modulov
Z dodajanjem pomnilnika lahko izboljšate delovanje ra
č
unalnika. Ra
č
unalnik je kot vaš fizi
č
ni delovni
prostor. Trdi disk je omarica za dokumente, kamor shranjujete svoje delo, pomnilnik pa je miza, za
katero delate. Ko pomnilnik ni dovolj velik, da lahko hrani vse vaše delo, kot miza s preve
č
dela, se
produktivnost upo
č
asni. Odli
č
na rešitev za izboljšanje delovanja je razširitev koli
č
ine pomnilnika v
ra
č
unalniku.
Ra
č
unalnik ima dve reži za pomnilniške module. Reži za pomnilniški modul se nahajata na dnu
ra
č
unalnika pod pokrovom trdega diska. Pomnilniško zmogljivost ra
č
unalnika lahko nadgradite tako,
da dodate pomnilniški modul ali zamenjate obstoje
č
i pomnilniški modul v eni od rež za pomnilniški
modul.
OPOZORILO!
Možnost elektri
č
nega udara, požara ali poškodbe opreme zmanjšate tako, da pred
nameš
č
anjem pomnilniškega modula odklopite napajalni kabel in odstranite vse akumulatorje.
POZOR:
Elektrostati
č
na razelektritev (ESD) lahko poškoduje elektronske komponente. Preden
za
č
nete kateri koli postopek, se razelektrite, tako da se dotaknete ozemljenega kovinskega predmeta.
OPOMBA:
Č
e želite pri drugem pomnilniškem modulu uporabiti dvokanalno konfiguracijo, morata
biti oba pomnilniška modula identi
č
na.
Dodajanje ali zamenjava pomnilniškega modula:
POZOR:
Da prepre
č
ite izgubo podatkov ali neodziven sistem, storite naslednje:
Pred dodajanjem ali menjavo pomnilniških modulov izklopite ra
č
unalnik. Pomnilniškega modula ne
odstranjujte, medtem ko je ra
č
unalnik vklopljen ali v stanju spanja.
Č
e niste prepri
č
ani, ali je ra
č
unalnik izklopljen, ra
č
unalnik vklopite tako, da pritisnete gumb za vklop/
izklop. Nato ra
č
unalnik zaustavite z operacijskim sistemom.
1.
Shranite svoje delo in izklopite ra
č
unalnik.
2.
Odklopite vse zunanje naprave, ki so priklopljene na ra
č
unalnik.
3.
Izklju
č
ite napajalni kabel iz elektri
č
ne vti
č
nice.
4.
Na ravni površini obrnite ra
č
unalnik, tako da bo zgornja stran navzdol.
5.
Odstranite akumulator iz ra
č
unalnika.
6.
Odstranite pokrov prostora za brezži
č
ni in pomnilniški modul z ra
č
unalnika:
Izboljšanje delovanja
51
Sample