HP 240 G1 user manual download (Page 60 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 87
6.
Odstranite trdi disk
(3)
iz nosilca.
Č
e želite namestiti trdi disk, izvedite te korake v obratnem vrstnem redu.
Uporaba programa za defragmentiranje diska
S
č
asoma se med uporabo ra
č
unalnika datoteke na trdem disku fragmentirajo. Fragmentiran pogon
pomeni, da podatki v pogonu niso neprekinjeni (zaporedni), zaradi
č
esar trdi disk težje najde
datoteke, kar upo
č
asnjuje ra
č
unalnik. Program za defragmentiranje diska združi (ali fizi
č
no znova
organizira) fragmentirane datoteke in mape na trdem disku, tako da lahko sistem deluje u
č
inkoviteje.
OPOMBA:
Pri fiksnih pogonih (SSD) programa za defragmentiranje diska ni treba zaganjati.
Ko zaženete program za defragmentiranje diska, bo ta deloval samostojno. Glede na velikost vašega
trdega diska in število fragmentiranih datotek bo program za defragmentiranje diska morda
potreboval dlje kot eno uro, da zaklju
č
i postopek.
HP priporo
č
a, da trdi disk defragmentirate najmanj enkrat mese
č
no. Program za defragmentiranje
diska lahko nastavite tako, da se bo samodejno zagnal enkrat mese
č
no, vendar pa lahko ra
č
unalnik
kadar koli defragmentirate tudi ro
č
no.
Zagon programa za defragmentiranje diska:
1.
Ra
č
unalnik priklju
č
ite na izmeni
č
no napajanje.
2.
Na za
č
etnem zaslonu vnesite
disk
, izberite
Nastavitve
in nato izberite
Defragmentiraj in
optimiziraj pogone
.
3.
Sledite navodilom na zaslonu.
Dodatne informacije najdete v pomo
č
i programske opreme za defragmentiranje diska.
Uporaba programa za
č
č
enje diska
Program za
č
č
enje diska pregleda,
č
e so na trdem disku nepotrebne datoteke, ki jih lahko varno
izbrišete, s
č
imer sprostite prostor na disku in omogo
č
ite u
č
inkovitejše delovanje ra
č
unalnika.
50
Poglavje 8
Vzdrževanje ra
č
unalnika
Sample