HP 240 G1 user manual download (Page 57 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 87
8
Vzdrževanje ra
č
unalnika
Pomembno je, da ra
č
unalnik redno vzdržujete v optimalnem stanju. V tem poglavju so informacije o
izboljšanju delovanja ra
č
unalnika z orodji, kot sta program za defragmentiranje diska in
č
č
enje
diska, ter zamenjavo trdega diska ali dodajanjem pomnilnika. Vsebuje tudi informacije o
posodabljanju programov in gonilnikov, navodila za
č
č
enje ra
č
unalnika in nasvete za potovanje z
ra
č
unalnikom.
Izboljšanje delovanja
Vsak si želi hiter ra
č
unalnik in z rednim vzdrževanjem s pomo
č
jo orodij, kot sta programa za
defragmentiranje diska in
č
č
enje diska, lahko opazno izboljšate delovanje ra
č
unalnika. S staranjem
ra
č
unalnika boste morda želeli namestiti ve
č
je pogone ali dodati ve
č
pomnilnika.
Ravnanje s pogoni
Pri ravnanju s pogoni upoštevajte naslednja opozorila:
Pred odstranjevanjem ali vstavljanjem pogona zaustavite ra
č
unalnik.
Č
e niste prepri
č
ani, ali je
ra
č
unalnik izklopljen ali v stanju spanja, ga najprej vklopite in nato zaustavite z operacijskim
sistemom.
Preden za
č
nete delati s pogonom, se razelektrite, tako da se dotaknete nepobarvane kovinske
površine pogona.
Ne dotikajte se kontaktnih nožic na zamenljivem pogonu ali na ra
č
unalniku.
Pri vstavljanju diska v ležiš
č
e ne uporabljajte prekomerne sile.
Č
e je akumulator edini vir napajanja, se pred zapisovanjem na nosilec podatkov prepri
č
ajte, ali
je akumulator dovolj napolnjen.
Č
e morate pogon poslati po pošti, uporabite folijsko ali drugo ustrezno zaš
č
itno embalažo, ki jo
ozna
č
ite z napisom »LOMLJIVO«.
Pogona ne izpostavljajte magnetnim poljem. Varnostne naprave, ki uporabljajo magnetno polje,
so na primer detektorji kovin, skozi katere morate na letališ
č
ih, in ro
č
ni detektorji kovin. Letališki
teko
č
i trak in podobne varnostne naprave za preverjanje ro
č
ne prtljage ne uporabljajo magnetnih
polj temve
č
rentgenske žarke in pogonom ne škodijo.
Preden pogon odstranite iz ležiš
č
a in tudi pred potovanjem ali pred pošiljanjem ali
shranjevanjem pogona, iz njega najprej odstranite nosilec podatkov.
Ne uporabljajte tipkovnice ra
č
unalnika in ne premikajte ra
č
unalnika, medtem ko opti
č
ni pogon
zapisuje na disk, saj je postopek zapisovanja ob
č
utljiv na vibracije.
Preden premaknete ra
č
unalnik, na katerega je priklju
č
en zunanji trdi disk, preklopite v var
č
evalni
na
č
in in po
č
akajte, da se zaslon izklopi, ali pravilno izklju
č
ite zunanji trdi disk.
Izboljšanje delovanja
47
Sample