HP 240 G1 user manual download (Page 52 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 87
2.
Vstavite kartico v režo za digitalne nosilce podatkov, nato pa jo potisnite tako, da se zasko
č
i.
Ko bo naprava prepoznana, boste zaslišali zvok.
Za odstranjevanje digitalne pomnilniške kartice:
POZOR:
Da prepre
č
ite izgubo podatkov ali neodzivnost sistema, z naslednjim postopkom varno
odstranite digitalno kartico.
1.
Shranite podatke in zaprite vse programe, povezane z digitalno kartico.
2.
Na namizju kliknite ikono za odstranjevanje strojne opreme v obmo
č
ju za obvestila na skrajnem
desnem koncu opravilne vrstice. Nato sledite navodilom na zaslonu.
3.
Pritisnite kartico
(1)
in jo odstranite iz reže
(2)
.
OPOMBA:
Č
e kartica ne izsko
č
i, jo izvlecite iz reže.
Uporaba opti
č
nih pogonov
Opti
č
ni pogoni z laserjem berejo in shranjujejo ve
č
je koli
č
ine podatkov. Nekateri pogoni lahko samo
berejo podatke, medtem ko jih drugi lahko tudi zapisujejo na prazen disk.
Za najboljše delovanje opti
č
nega pogona upoštevajte naslednje nasvete:
Č
e je akumulator edini vir napajanja, se pred zapisovanjem na medij prepri
č
ajte, ali je
akumulator dovolj napolnjen.
Ne uporabljajte tipkovnice ra
č
unalnika in ne premikajte ra
č
unalnika, medtem ko opti
č
ni pogon
zapisuje na disk, saj je postopek zapisovanja ob
č
utljiv na vibracije.
42
Poglavje 7
Upravljanje in izmenjava podatkov
Sample