HP 240 G1 user manual download (Page 51 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 87
Kabel naprave USB priklju
č
ite v vrata USB.
OPOMBA:
Vrata USB vašega ra
č
unalnika se lahko nekoliko razlikujejo od vrat na sliki v tem
razdelku.
Ko bo naprava prepoznana, boste zaslišali zvok.
OPOMBA:
Ko prvi
č
priklju
č
ite napravo USB, se na namizju prikaže sporo
č
ilo in na obmo
č
ju za
obvestila se prikažejo ikone, da je ra
č
unalnik prepoznal napravo.
Odstranjevanje naprave USB
POZOR:
Med odstranjevanjem naprave USB ne vlecite kabla, da ne poškodujete priklju
č
ka USB.
POZOR:
Da prepre
č
ite izgubo podatkov ali neodzivnost sistema, z naslednjim postopkom varno
odstranite napravo USB.
1. Shranite podatke in zaprite vse programe, povezane z napravo.
2. Na namizju kliknite ikono za odstranjevanje strojne opreme v obmo
č
ju za obvestila na skrajni desni
strani opravilne vrstice. Prikaže se sporo
č
ilo
Varno odstrani strojno opremo in izvrzi medij
. Sledite
navodilom na zaslonu
Vstavljanje in odstranjevanje digitalne pomnilniške
kartice
Vstavljanje digitalne pomnilniške kartice:
POZOR:
Da prepre
č
ite poškodbe na priklju
č
kih digitalne kartice, pri vstavljanju kartice uporabite
č
im
manj sile.
1.
Kartico držite tako, da je nalepka obrnjena navzgor, priklju
č
ek pa proti ra
č
unalniku.
Vstavljanje in odstranjevanje digitalne pomnilniške kartice
41
Sample