HP 240 G1 user manual download (Page 50 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 87
7
Upravljanje in izmenjava podatkov
Pogoni so digitalne pomnilniške naprave, ki omogo
č
ajo shranjevanje, upravljanje in izmenjavo
podatkov ter dostopanje do njih. Ra
č
unalnik ima notranji trdi disk ali fiksni pogon, na katerem sta
shranjena programska oprema ra
č
unalnika in operacijski sistem, kot tudi vse vaše osebne datoteke.
Nekateri ra
č
unalniki imajo vgrajen opti
č
ni pogon, ki omogo
č
a branje ali zapisovanje CD-jev, DVD-jev
ali (nekateri modeli) ploš
č
Blu-ray (BD).
Za dodatno zmogljivost in funkcionalnost priklju
č
ite zunanji pogon (naprodaj posebej), kot je opti
č
ni
pogon ali trdi disk, ali pa vstavite digitalno pomnilniško kartico neposredno iz telefona ali fotoaparata.
Pogon USB, priklju
č
en v vrata USB na ra
č
unalniku, prav tako omogo
č
a hiter prenos podatkov.
Nekatere naprave za svoje delovanje uporabljajo napajanje ra
č
unalnika, druge naprave pa imajo svoj
vir napajanja. Nekatere naprave vklju
č
ujejo programsko opremo, ki jo je potrebno namestiti.
OPOMBA:
Za informacije o priklju
č
evanju zunanjih brezži
č
nih naprav glejte
Vzpostavitev povezave
z omrežjem
na strani
14
.
OPOMBA:
Informacije o potrebni programski opremi, gonilnikih in o tem, katera vrata v ra
č
unalniku
je treba uporabiti, najdete v navodilih proizvajalca.
Uporaba naprave USB
Ve
č
ina ra
č
unalnikov ima ve
č
vrat USB, saj ta vsestranski vmesnik omogo
č
a priklju
č
itev številnih
zunanjih naprav, kot so tipkovnica USB, miška, zunanji pogon, tiskalnik, opti
č
ni bralnik ali zvezdiš
č
e
USB.
Ra
č
unalnik ima morda ve
č
vrst vrat USB. Glejte
Spoznavanje ra
č
unalnika
na strani
3
za vrste vrat
USB, ki jih ima ta ra
č
unalnik. Kupite naprave, ki so združljive z ra
č
unalnikom.
Vrsta
Opis
USB 2.0
Prenos podatkov s hitrostjo 60 MB/s.
USB 3.0
Prenos podatkov s hitrostjo 640 MB/s. Vrata USB 3.0, znana
tudi kot vrata SuperSpeed, so združljiva tudi z napravami
USB 1.0 in 2.0.
Priklju
č
itev naprave USB
POZOR:
Da prepre
č
ite poškodbe priklju
č
ka USB, pri priklju
č
evanju naprave USB uporabite
č
im
manj sile.
40
Poglavje 7
Upravljanje in izmenjava podatkov
Sample