HP 240 G1 user manual download (Page 48 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 87
Zamenjava akumulatorja, ki ga lahko zamenja uporabnik
Funkcija Preverjanje akumulatorja v možnosti Pomo
č
in podpora vas obvesti, da morate zamenjati
akumulator, ko se notranja celica ve
č
ne polni pravilno ali ko kapaciteta akumulatorja doseže šibko
stanje.
Č
e je akumulator vklju
č
en v HP-jevo garancijo, je navodilom priložen garancijski list. Sporo
č
ilo
vas usmeri na HP-jevo spletno mesto z ve
č
informacijami o naro
č
anju nadomestnega akumulatorja.
Delovanje na zunanje napajanje
Za informacije o priklju
č
evanju na zunanje napajanje glejte
Navodila za nastavitev
, ki so priložena v
škatli z ra
č
unalnikom.
Ra
č
unalnik se ne napaja iz akumulatorja, ko je priklju
č
en na zunanje napajanje prek odobrenega
napajalnika ali dodatne združitvene/razširitvene naprave.
OPOZORILO!
Z ra
č
unalnikom uporabljajte samo akumulator, ki ga lahko zamenja uporabnik,
nadomestni napajalnik, ki ga priskrbi HP, ali združljivi napajalnik, kupljen pri HP-ju, saj tako prepre
č
ite
morebitne varnostne težave.
Ra
č
unalnik priklju
č
ite na zunanje napajanje v naslednjih primerih:
OPOZORILO!
Ne polnite akumulatorja ra
č
unalnika, ko ste v letalu.
č
e polnite ali umerjate akumulator;
č
e nameš
č
ate ali spreminjate sistemsko programsko opremo;
č
e zapisujete podatke na disk (samo nekateri modeli);
č
e uporabljate program za defragmentiranje diska v ra
č
unalnikih z notranjimi trdimi diski;
č
e izvajanje varnostno kopiranje ali obnovitev.
Ko priklju
č
ite ra
č
unalnik na zunanje napajanje:
se za
č
ne polniti akumulator;
se svetlost zaslona pove
č
a;
ikona merilnika porabe na namizju sistema Windows se spremeni.
Ko izklju
č
ite zunanje napajanje, se zgodi naslednje:
ra
č
unalnik preklopi na napajanje iz akumulatorja;
svetlost zaslona se samodejno zmanjša, da se ohranja življenjska doba akumulatorja;
ikona merilnika porabe na namizju sistema Windows se spremeni.
Odpravljanje težav z napajalnikom
Preskusite napajalnik,
č
e ra
č
unalnik, ko je priklju
č
en na napajalnik, kaže katerega od naslednjih
simptomov:
Ra
č
unalnik se ne vklopi.
Zaslon se ne vklopi.
Lu
č
ke za vklop ne svetijo.
38
Poglavje 6
Upravljanje napajanja
Sample