HP 240 G1 user manual download (Page 47 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 87
OPOMBA:
Za dodatne informacije o merilniku porabe glejte
Uporaba merilnika porabe in nastavitve
porabe energije
na strani
34
.
Ra
č
unalnik ukrepa na naslednje na
č
ine, ko se pojavi stopnja kriti
č
nega stanja akumulatorja:
Č
e je mirovanje onemogo
č
eno in je ra
č
unalnik vklopljen ali v var
č
evalnem na
č
inu, ra
č
unalnik za
kratek
č
as ostane v var
č
evalnem na
č
inu, nato pa se zaustavi in izgubi vse neshranjene podatke.
Č
e je omogo
č
eno mirovanje in je ra
č
unalnik vklopljen ali v var
č
evalnem na
č
inu, ra
č
unalnik
sproži mirovanje.
Reševanje stanja praznega akumulatorja
Reševanje stanja praznega akumulatorja, ko je na voljo zunanji vir napajanja
Priklju
č
ite napajalnik.
Priklju
č
ite dodatno združitveno ali razširitveno napravo.
Priklju
č
ite dodatni napajalni prilagojevalnik, ki je pri HP-ju na voljo kot pripomo
č
ek.
Reševanje stanja praznega akumulatorja, ko vir napajanja ni na voljo
Shranite svoje delo in izklopite ra
č
unalnik.
Reševanje stanja praznega akumulatorja, ko se ra
č
unalnik ne more zbuditi iz stanja
mirovanja
Ko ra
č
unalniku primanjkuje energije, da bi preklopil iz stanja mirovanja, sledite naslednjim korakom:
1.
Zamenjajte izpraznjeni akumulator, ki ga lahko zamenja uporabnik, z napolnjenim
akumulatorjem oziroma priklju
č
ite napajalnik v ra
č
unalnik in na zunanje napajanje.
2.
Iz mirovanja preklopite tako, da pritisnete stikalo za vklop/izklop.
Shranjevanje akumulatorja, ki ga lahko zamenja uporabnik
POZOR:
Č
e želite zmanjšati možnosti okvare akumulatorja, ga ne izpostavljate visoki temperaturi
dalj
č
asa.
Č
e ra
č
unalnika ne boste uporabljali ve
č
kot dva tedna in ga boste izklopili iz zunanjega napajanja,
akumulator odstranite in ga hranite posebej v hladnem in suhem prostoru, da podaljšate njegovo
življenjsko dobo.
Shranjeni akumulator morate preveriti vsakih 6 mesecev.
Č
e je napolnjen manj kot 50-odstotno, ga
napolnite, preden ga znova shranite.
Odlaganje akumulatorja, ki ga lahko zamenja uporabnik
OPOZORILO!
Č
e želite zmanjšati možnost požara ali opeklin, ne razstavljajte, stiskajte ali luknjajte
akumulatorja, ne krajšajte zunanjih kontaktov, akumulatorja ne zavrzite v ogenj ali vodo.
Za informacije o odlaganju akumulatorja glejte
Upravna, varnostna in okoljevarstvena obvestila
. Za
dostop do uporabniškega priro
č
nika izberite program
HP Support Assistant
na za
č
etnem zaslonu,
izberite
Moj ra
č
unalnik
in nato izberite
Uporabniški priro
č
niki
.
Napajanje iz akumulatorja
37
Sample