HP 240 G1 user manual download (Page 45 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 87
Razli
č
ne ikone merilnika porabe prikazujejo, ali ra
č
unalnik deluje na akumulator ali zunanje
napajanje. Ikona akumulatorja prikazuje sporo
č
ilo,
č
e je akumulator dosegel stopnjo praznega
akumulatorja oziroma je akumulator skoraj povsem prazen.
Izbira na
č
rta porabe
Na
č
rt porabe nadzira, kako ra
č
unalnik var
č
uje z energijo, ter pomaga pri var
č
evanju z energijo ali pri
pove
č
anju u
č
inkovitosti delovanja.
Č
e želite spremeniti na
č
rt porabe, na za
č
etnem zaslonu vnesite
poraba energije
, izberite
Nastavitve
in nato izberite
Možnosti porabe energije
.
Na voljo sta ta dva na
č
rta porabe:
Priporo
č
ilo HP (priporo
č
eno)
. Samodejno uravnavanje u
č
inkovitega delovanja in porabe
energije pri strojni opremi, ki to podpira.
Var
č
evanje porabe
. Var
č
uje s porabo energije tako, da zmanjša u
č
inkovitost delovanja sistema
in osvetlitev zaslona,
č
e je možno.
Visoka u
č
inkovitost delovanja
. Za u
č
inkovitejše delovanje, vendar lahko porabi ve
č
energije.
S tem na
č
rtom porabe energije bo akumulator zdržal krajši
č
as. Kliknite
Pokaži dodatne na
č
rte
,
da izberete ta na
č
rt porabe.
Ustvarite lahko tudi svoj na
č
rt porabe in ga prilagodite na
č
in uporabe ra
č
unalnika svojim potrebam.
Za uporabo možnosti porabe energije na za
č
etnem zaslonu vnesite
poraba energije
, izberite
Nastavitve
in nato izberite
Možnosti porabe energije
.
Napajanje iz akumulatorja
Ko je v ra
č
unalniku napolnjen akumulator in ra
č
unalnik ni priklju
č
en na zunanje napajanje, ra
č
unalnik
deluje na napajanje iz akumulatorja.
Č
e je v ra
č
unalniku napolnjen akumulator in je napajalnik
odklopljen od ra
č
unalnika, ra
č
unalnik samodejno preklopi na napajanje iz akumulatorja in svetlost
zaslona se zmanjša, da se zmanjša poraba akumulatorja. Akumulator v ra
č
unalniku se po
č
asi
izprazni, ko je ra
č
unalnik izklopljen in izklju
č
en iz zunanjega napajanja.
Življenjska doba akumulatorja ra
č
unalnika se lahko razlikuje glede na nastavitve za upravljanje
porabe, programe, ki se izvajajo na ra
č
unalniku, svetlost zaslona, zunanje naprave, povezane na
ra
č
unalnik in druge dejavnike.
Odstranjevanje akumulatorja, ki ga lahko zamenja uporabnik
Ra
č
unalnik ima akumulator, ki ga lahko zamenja uporabnik.
OPOZORILO!
Morebitne varnostne težave lahko zmanjšate tako, da s tem ra
č
unalnikom
uporabljate samo akumulator, ki ga lahko zamenja uporabnik in ste ga dobili z ra
č
unalnikom,
nadomestni HP-jev akumulator ali združljiv HP-jev akumulator, ki ste ga kupili posebej.
POZOR:
Odstranjevanje akumulatorja, ki je edini vir napajanja za ra
č
unalnik, lahko povzro
č
i izgubo
podatkov. Zato pred odstranjevanjem akumulatorja shranite svoje delo ali zaustavite ra
č
unalnik s
sistemom Windows.
Akumulator odstranite tako:
1.
Na ravni površini obrnite ra
č
unalnik, tako da bo zgornja stran navzdol.
2.
Potisnite zaklep za sprostitev akumulatorja
(1)
, da sprostite akumulator.
OPOMBA:
Zaklep za sprostitev akumulatorja se samodejno pomakne v prvoten položaj.
Izbira na
č
rta porabe
35
Sample