HP 240 G1 user manual download (Page 44 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 87
Ko se ra
č
unalnik vrne iz spanja, zasvetijo lu
č
ke za vklop in ra
č
unalnik se vrne na zaslon na tistem
mestu, kjer ste z njim prenehali.
OPOMBA:
Č
e ste pri bujenju ra
č
unalnika nastavili geslo, morate vnesti geslo za sistem Windows,
preden se delo vrne na zaslon.
Omogo
č
anje stanja mirovanja, ki ga je sprožil uporabnik, in izhod iz njega
V nadzorni ploš
č
i za Windows, v Možnostih porabe energije, lahko omogo
č
ite uporabniško stanje
mirovanja ter spremenite druge nastavitve porabe in
č
asovne zamike, in sicer:
1.
Na za
č
etnem zaslonu vnesite
poraba
, izberite
Nastavitve
in nato na seznamu programov
Možnosti porabe energije
.
2.
V levem podoknu kliknite
Izberi funkcijo stikala za vklop
.
3.
Kliknite
Spreminjanje nastavitev, ki trenutno niso na voljo
.
4.
V obmo
č
ju
Ob pritisku na gumb za napajanje
izberite
Mirovanje
.
5.
Kliknite
Shrani spremembe
.
Za preklop iz stanja mirovanja na kratko pritisnite stikalo za vklop/izklop. Prižgejo se lu
č
ke za vklop in
vaš izdelek se vrne na zaslon na tisto mesto, kjer ste prenehali z delom.
OPOMBA:
Č
e ste pri bujenju ra
č
unalnika nastavili geslo, morate vnesti geslo za sistem Windows,
preden se delo vrne na zaslon.
Nastavitev zaš
č
ite z geslom pri bujenju
Č
e želite nastaviti, da ra
č
unalnik zahteva geslo ob preklopu iz stanja spanja ali mirovanja, sledite tem
korakom:
1.
Na za
č
etnem zaslonu vnesite
poraba
, izberite
Nastavitve
in nato na seznamu programov
Možnosti porabe energije
.
2.
V levem podoknu kliknite
Ob bujenju zahtevaj geslo
.
3.
Kliknite
Spreminjanje nastavitev, ki trenutno niso na voljo
.
4.
Kliknite
Zahtevaj geslo (priporo
č
eno)
.
OPOMBA:
Č
e morate ustvariti geslo za uporabniški ra
č
un ali spremeniti svoje trenutno geslo,
kliknite
Ustvarjanje ali spreminjanje gesla za uporabniški ra
č
un
in sledite navodilom na
zaslonu.
Č
e ne želite ustvariti ali spremeniti gesla uporabniškega ra
č
una, pojdite na korak 5.
5.
Kliknite
Shrani spremembe
.
Uporaba merilnika porabe in nastavitve porabe energije
Merilnik mo
č
i je v obmo
č
ju za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice. Merilnik porabe
omogo
č
a hiter dostop do nastavitev napajanja in preverjanje napolnjenosti akumulatorja.
Za prikaz odstotka preostale zmogljivosti akumulatorja in trenutnega na
č
rta porabe na namizju
premaknite kazalec na ikono
merilnika porabe
.
Za dostop do možnosti porabe energije ali za zamenjavo na
č
rta porabe kliknite ikono
merilnika
porabe
in izberite element s seznama. Na za
č
etnem zaslonu lahko tudi vnesete
poraba
energije
, izberete
Nastavitve
in nato izberete
Možnosti porabe energije
.
34
Poglavje 6
Upravljanje napajanja
Sample