HP 240 G1 user manual download (Page 43 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 87
6
Upravljanje napajanja
Ra
č
unalnik lahko deluje z akumulatorjem ali zunanjim napajanjem.
Č
e se ra
č
unalnik napaja iz
akumulatorja in vir omrežnega napajanja ni na voljo za polnjenje akumulatorja, morate nadzorovati
napolnjenost akumulatorja in zmanjšati njegovo porabo. Ra
č
unalnik podpira na
č
rte porabe, ki
dolo
č
ajo kako ra
č
unalnik upravlja porabo energije in var
č
evanje z njo, da lahko uravnovesite
zmogljivost ra
č
unalnika in var
č
evanje z energijo.
Preklop v stanje spanja ali mirovanja
Operacijski sistem Microsoft Windows ima dve stanji za var
č
evanje energije, in sicer stanje spanja in
mirovanja. Stanje spanja je privzeto omogo
č
eno. Ko ra
č
unalnik preklopi v stanje spanja, se zaslon
izklopi, vaše delo pa se shrani v pomnilnik, kar omogo
č
a hitrejše nadaljevanje z delom, ko preklopite
iz stanja spanja.
Č
e je ra
č
unalnik v var
č
evalnem na
č
inu dlje
č
asa ali
č
e, medtem ko je v var
č
evalnem
na
č
inu, pride do stopnje kriti
č
nega stanja akumulatorja, ra
č
unalnik zažene stanje mirovanja.
Spanje – V stanje spanja se preklopi samodejno po obdobju nedelovanja,
č
e se ra
č
unalnik
napaja iz akumulatorja ali zunanjega napajanja. Vaše delo se shrani v pomnilnik, da lahko hitro
nadaljujete z delom. V spanje lahko preklopite tudi ro
č
no.
Č
e želite ve
č
informacij, glejte
Preklop
v stanje spanja in iz njega
na strani
33
.
Mirovanje – V stanje mirovanja se preklopi samodejno,
č
e akumulator doseže stopnjo kriti
č
nega
stanja. V stanju mirovanja se vaše delo shrani v datoteko mirovanja in ra
č
unalnik se zaustavi.
OPOMBA:
Č
e želite v stanje mirovanja preklopiti ro
č
no, morate stanje mirovanja omogo
č
iti v
Možnostih porabe energije na nadzorni ploš
č
i sistema Windows.
Č
e želite ve
č
informacij, glejte
Omogo
č
anje stanja mirovanja, ki ga je sprožil uporabnik, in izhod iz njega
na strani
34
.
POZOR:
Da prepre
č
ite morebitno manjšo kakovost zvoka in videa, izgubo predvajanja zvoka in
videa ali izgubo podatkov, ne preklopite v stanje spanja, medtem ko ra
č
unalnik bere disk ali zunanjo
pomnilniško kartico oziroma zapisuje nanju.
OPOMBA:
Medtem ko je ra
č
unalnik v var
č
evalnem na
č
inu ali stanju mirovanja, ne morete zagnati
nobene vrste omrežne povezave ali izvajati ra
č
unalniških funkcij.
Preklop v stanje spanja in iz njega
Ko je ra
č
unalnik vklopljen, lahko v stanje spanja preklopite na te na
č
ine:
Zaprite zaslon.
Na za
č
etnem zaslonu se postavite na zgornji desni ali spodnji desni kot zaslona. Ko se odpre
seznam
č
arobnih gumbov, kliknite
Nastavitve
, kliknite ikono
Poraba energije
in nato kliknite
Spanje
.
Stanje spanja prekinete tako:
Kratko pritisnite stikalo za vklop/izklop.
Č
e je zaslon zaprt, ga odprite.
Pritisnite tipko na tipkovnici.
Tapnite sledilno ploš
č
ico ali se pomaknite
č
ez njo.
Preklop v stanje spanja ali mirovanja
33
Sample