HP 240 G1 user manual download (Page 41 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 87
NASVET:
S tipko Windows
na tipkovnici se lahko hitro vrnete na za
č
etni zaslon iz odprtega
programa ali namizja.
Č
e znova pritisnete tipko Windows, se vrnete na prejšnji zaslon.
OPOMBA:
Odvisno od države ali regije ima lahko tipkovnica druga
č
ne tipke in funkcije, kot so
opisane v tem razdelku.
Uporaba tipk
Ra
č
unalnik ima razli
č
ne na
č
ine za hitro dostopanje do informacij ali izvajanje funkcij z dolo
č
enimi
tipkami in kombinacijami tipk.
Uporaba ukaznih tipk
Ukazna tipka izvede dodeljeno funkcijo. Ikone na tipkah
f1
do
f4
in
f6
do
f12
prikazujejo dodeljeno
funkcijo tipke.
Za uporabo funkcije ukazne tipke pritisnite in držite tipko.
Funkcija ukaznih tipk je tovarniško omogo
č
ena. To funkcijo lahko onemogo
č
ite v orodju Setup Utility
(BIOS). Za navodila o odpiranju orodja Setup Utility (BIOS) glejte
Uporaba orodij Setup Utility (BIOS)
in System Diagnostics
na strani
61
in sledite navodilom na spodnjem delu zaslona.
Č
e želite aktivirati dodeljeno funkcijo, potem ko ste onemogo
č
ili funkcijo ukazne tipke, morate tipko
fn
pritisniti hkrati z ustrezno ukazno tipko.
POZOR:
Pri spremembah v orodju za nastavitev bodite zelo previdni. Zaradi napak ra
č
unalnik
morda ne bo deloval pravilno.
Ikona
Tipka
Opis
f1
Odpre Pomo
č
in podporo, kjer dobite vadnice, informacije o operacijskem sistemu
Windows in ra
č
unalniku, odgovore na vprašanja ter posodobitve za ra
č
unalnik.
Pomo
č
in podpora ponujata tudi možnost samodejnega odpravljanja težav in dostop
do podpore.
f2
Postopoma zmanjšuje svetlost zaslona, ko držite to tipko.
f3
Postopoma pove
č
uje svetlost zaslona, ko držite to tipko.
f4
Preklopi prikazano sliko med zaslonskimi napravami, ki so priklju
č
ene v sistem.
Č
e je
na primer v ra
č
unalnik priklju
č
en monitor, s pritiskom te tipke preklopite sliko med
zaslonom na ra
č
unalniku, zaslonom na monitorju in hkratnim prikazom na obeh
zaslonih.
Ve
č
ina zunanjih monitorjev uporablja za sprejem video podatkov iz ra
č
unalnika
zunanji standard VGA. Ta ukazna tipka lahko preklopi sliko tudi med drugimi
napravami, ki iz ra
č
unalnika sprejemajo video signal.
f6
Predvaja prejšnji posnetek na zvo
č
nem CD-ju ali prejšnji odsek na DVD-ju ali BD-ju.
f7
Predvaja, zaustavi ali nadaljuje predvajanje zvo
č
nega CD-ja, DVD-ja ali BD-ja.
f8
Predvaja naslednji posnetek na CD-ju ali naslednji odsek na DVD-ju ali BD-ju.
Uporaba tipkovnice in miške
31
Sample