HP 240 G1 user manual download (Page 37 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 87
Š
č
ipanje/pove
č
anje
Pomikanje prstov skupaj oziroma narazen in funkcija pove
č
evanja omogo
č
ata pove
č
avo in
pomanjšavo slik ali besedila.
Č
e želite pove
č
ati element, na obmo
č
ju sledilne ploš
č
ice držite dva prsta skupaj in ju nato
razmaknite.
Č
e želite pomanjšati element, na sledilni ploš
č
ici držite dva prsta narazen in ju nato povlecite
skupaj.
Vrtenje (samo pri nekaterih modelih)
Vrtenje omogo
č
a obra
č
anje elementov, kot so fotografije.
Postavite se na element in nato zadržite kazalec leve roke na obmo
č
ju sledilne ploš
č
ice. S
kazalcem desne roke sledite smeri urnega kazalca od številke 3 do številke 12.
Č
e želite
Uporaba ukazov sledilne ploš
č
ice
27
Sample