HP 240 G1 user manual download (Page 31 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 87
OPOZORILO!
Preden si nataknete slušalke, ušesne slušalke ali slušalke z mikrofonom, nastavite
glasnost, da zmanjšate tveganje poškodb. Za dodatne varnostne informacije glejte
Upravna,
varnostna in okoljevarstvena obvestila
.
Priklju
č
itev mikrofona
Č
e želite snemati zvok, priklju
č
ite mikrofon v priklju
č
ek za mikrofon na ra
č
unalniku. Za najboljše
snemalne rezultate govorite neposredno v mikrofon in snemajte zvok v okolju, kjer ni hrupa iz ozadja.
Preverjanje zvoka
Č
e želite preveriti zvo
č
ne funkcije v ra
č
unalniku, naredite naslednje:
1.
Na za
č
etnem zaslonu vnesite
nadzorna
in na seznamu programov izberite
Nadzorna ploš
č
a
.
2.
Izberite
Strojna oprema in zvok
>
Zvok
.
3.
Ko se odpre okno Zvok, kliknite zavihek
Zvoki
. V razdelku
Programski dogodki
izberite kateri
koli zvo
č
ni dogodek, kot je pisk ali alarm, in kliknite gumb
Preizkusi
.
Skozi zvo
č
nike ali priklju
č
ene slušalke bi morali slišati zvok.
Č
e želite preveriti funkcije za snemanje v ra
č
unalniku, naredite naslednje:
1.
Na za
č
etnem zaslonu vnesite
snemalnik
in na seznamu programov izberite
Snemalnik
zvokov
.
2.
Kliknite
Za
č
ni snemanje
in govorite v mikrofon. Shranite datoteko na Namizje.
3.
Odprite ve
č
predstavnostni program in predvajajte posnetek.
Potrditev ali spreminjanje zvo
č
nih nastavitev v ra
č
unalniku:
1.
Na za
č
etnem zaslonu vnesite
nadzorna
in na seznamu programov izberite
Nadzorna ploš
č
a
.
2.
Izberite
Strojna oprema in zvok
>
Zvok
.
Potrditev ali spreminjanje zvo
č
nih nastavitev v ra
č
unalniku:
Uporaba videa
Vaš ra
č
unalnik HP je zmogljiva video naprava, ki omogo
č
a gledanje videa, ki ga pretakate s
priljubljenih spletnih mest, ter prenašanje in gledanje videoposnetkov in filmov v ra
č
unalniku, pri tem
pa vam ni potrebno dostopati do omrežja.
Za ve
č
ji užitek ob gledanju priklju
č
ite zunanji monitor, projektor ali televizijo v ena od vrat za video na
ra
č
unalniku. Ve
č
ina ra
č
unalnikov ima vrata VGA za priklju
č
itev analognih video naprav. Nekateri
ra
č
unalniki imajo tudi vrata HDMI, ki omogo
č
ajo priklju
č
itev visokolo
č
ljivostnega monitorja ali
televizije.
POMEMBNO:
Zunanja naprava mora biti priklju
č
ena v prava vrata na ra
č
unalniku in s pravim
kablom.
Č
e imate vprašanja, glejte navodila proizvajalca naprave.
Priklju
č
itev monitorja ali projektorja VGA
Č
e želite na zunanjem monitorju VGA videti zaslonsko sliko ra
č
unalnika oziroma projicirati
predstavitev, priklju
č
ite monitor ali projektor v vrata VGA.
Uporaba videa
21
Sample