HP 240 G1 user manual download (Page 30 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 87
Komponenta
Opis
(7)
Priklju
č
ek za izhod zvoka (slušalke)
Predvaja zvok, ko je priklju
č
en na stereo zvo
č
nike z
lastnim oja
č
evalnikom, slušalke ali televizijski zvok.
OPOZORILO!
Preden si nataknete slušalke, ušesne
slušalke ali slušalke z mikrofonom, nastavite glasnost, da
zmanjšate tveganje poškodb. Za dodatne varnostne
informacije glejte
Upravna, varnostna in okoljevarstvena
obvestila
.
(8)
Priklju
č
ek za vhod zvoka (mikrofon)
Omogo
č
a priklju
č
itev dodatnega naglavnega mikrofona za
ra
č
unalnik oz. stereo ali mono mikrofona.
(9)
Vrata HDMI
Za priklju
č
itev dodatne video ali zvo
č
ne naprave, kot je
visokolo
č
ljivostna televizija, katera koli druga združljiva
digitalna ali zvo
č
na komponenta ali visokohitrostna
naprava HDMI.
(10)
Vrata za zunanji monitor
Za priklju
č
itev zunanjega monitorja VGA ali projektorja.
Uporaba spletne kamere
Ra
č
unalnik ima vgrajeno spletno kamero, zmogljivo orodje družabnih omrežij, ki omogo
č
a
komunikacijo s prijatelji in znanci blizu vas ali na drugem koncu sveta. S spletno kamero lahko
pretakate video s programsko opremo za neposredno sporo
č
anje, zajemate in posredujete
videoposnetke ter posnamete fotografije.
Č
e želite zagnati spletno kamero z za
č
etnega zaslona ra
č
unalnika, vnesite
cyberlink
in na
seznamu programov izberite
CyberLink YouCam
.
Za ve
č
informacij o uporabi spletne kamere glejte Pomo
č
in podporo. Na za
č
etnem zaslonu vnesite
pomo
č
in na seznamu programov izberite
Pomo
č
in podpora
.
Uporaba zvoka
V svojem ra
č
unalniku HP lahko predvajate glasbene CD-je, prenašate in poslušate glasbo, pretakate
zvo
č
ne vsebine s spleta (vklju
č
no z radiem), snemate zvok ali pa ustvarite ve
č
predstavnostno
vsebino z mešanjem zvoka in videa. Za še ve
č
ji užitek ob poslušanju priklju
č
ite zunanje zvo
č
ne
naprave, kot so zvo
č
niki ali slušalke.
Priklju
č
itev zvo
č
nikov
Priklju
č
ite lahko ži
č
ne zvo
č
nike prek vrat USB (ali priklju
č
ka za izhod zvoka) na ra
č
unalniku ali
združitveni postaji.
Č
e želite na ra
č
unalnik priklju
č
iti
brezži
č
ne
zvo
č
nike, sledite navodilom proizvajalca naprave.
Č
e
želite v ra
č
unalnik priklju
č
iti visokolo
č
ljivostne zvo
č
nike, glejte
Konfiguriranje zvo
č
nih nastavitev (s
televizijo HDMI)
na strani
23
. Pred priklju
č
itvijo zvo
č
nih naprav prilagodite glasnost.
Priklju
č
itev slušalk
V priklju
č
ek za slušalke na ra
č
unalniku lahko priklju
č
ite ži
č
ne slušalke.
Č
e želite priklju
č
iti
brezži
č
ne
slušalke ali zvo
č
nike, sledite navodilom proizvajalca naprave.
20
Poglavje 4
Uživanje v zabavnih funkcijah
Sample