HP 240 G1 user manual download (Page 3 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 87
Varnostno opozorilo
OPOZORILO!
Da zmanjšate možnost poškodb, povezanih s pregretjem ra
č
unalnika, slednjega ne
odlagajte neposredno v svoje naro
č
je in ne ovirajte zra
č
nih ventilatorjev ra
č
unalnika. Ra
č
unalnik
uporabljajte samo na trdnih in ravnih površinah. Pretoka zraka ne smejo ovirati trdi predmeti, kot je
morebitni tiskalnik v neposredni bližini, ali mehki predmeti, npr. blazine, odeje ali obla
č
ila. Poleg tega
se napajalnik za izmeni
č
ni tok med delovanjem ne sme dotikati kože ali mehke površine, kot so
blazine, preproge ali obla
č
ila. Ra
č
unalnik in napajalnik sta izdelana v skladu z mednarodnimi
standardi varnosti opreme za informacijsko tehnologijo (IEC 60950), ki opredeljujejo najvišjo
dovoljeno temperaturo površin, dostopnih uporabnikom.
iii
Sample