HP 240 G1 user manual download (Page 28 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 87
OPOZORILO!
Zaradi možnosti elektri
č
nega udara, požara ali poškodbe opreme ne priklju
č
ite
modemskega ali telefonskega kabla v (omrežno) vti
č
nico RJ-45.
Povezava v lokalno omrežje (LAN)
Uporabite povezavo LAN,
č
e želite ra
č
unalnik povezati neposredno z doma
č
im usmerjevalnikom
(namesto dela po brezži
č
ni povezavi) ali obstoje
č
im omrežjem na delovnem mestu.
Č
e se želite povezati v omrežje LAN, potrebujete 8-pinski (omrežni) kabel RJ-45.
Č
e želite priklju
č
iti omrežni kabel, sledite tem korakom:
1.
Priklju
č
ite omrežni kabel v omrežni priklju
č
ek
(1)
na ra
č
unalniku.
2.
Vklju
č
ite drugi konec kabla v stensko telefonsko vti
č
nico
(2)
ali usmerjevalnik.
OPOMBA:
Č
e je na kablu vezje za dušenje elektromagnetnih motenj
(3)
, ki prepre
č
uje motnje
zaradi televizijskega in radijskega sprejema, povežite kabel tako, da je konec z vezjem usmerjen
proti ra
č
unalniku.
18
Poglavje 3
Vzpostavitev povezave z omrežjem
Sample