HP 240 G1 user manual download (Page 27 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 87
Pomo
č
i in podpore na za
č
etnem zaslonu vnesite
pomo
č
, nato pa na seznamu programov
izberite
Pomo
č
in podpora
.
Povezava v omrežje WLAN
Č
e se želite povezati v omrežje WLAN, sledite tem korakom:
1.
Preverite, ali je naprava WLAN vklopljena.
Č
e je naprava vklopljena, lu
č
ka brezži
č
nega
vmesnika belo.
Č
e lu
č
ka za brezži
č
no povezavo rumeno, pritisnite gumb za vklop in izklop
brezži
č
ne naprave.
2.
Na namizju kliknite ikono za
stanje omrežja
v obmo
č
ju za obvestila na skrajni desni strani
opravilne vrstice.
3.
Na seznamu izberite svoje omrežje WLAN.
4.
Kliknite
Vzpostavi povezavo
.
Č
e je pri omrežju WLAN omogo
č
ena varnost, morate vnesti varnostno kodo. Vnesite kodo in
kliknite
V redu
, da vzpostavite povezavo.
OPOMBA:
Č
e ni navedeno nobeno omrežje WLAN, ste morda zunaj dosega brezži
č
nega
usmerjevalnika ali dostopne to
č
ke.
OPOMBA:
Č
e ne vidite omrežja WLAN, v katerega se želite povezati, odprite Središ
č
e za
omrežje in skupno rabo. Za dostop do Središ
č
a za omrežje in skupno rabo na za
č
etnem zaslonu
vnesite
omrežje in skupna raba
. Kliknite
Nastavitve
, nato med prikazanimi možnostmi
izberite
Središ
č
e za omrežje in skupno rabo
. Izberite
Namestitev nove povezave ali
omrežja
. Prikaže se seznam možnosti, s katerimi lahko omrežje poiš
č
ete in se vanj povežete
ro
č
no ali pa ustvarite novo omrežno povezavo.
Ko je povezava vzpostavljena, pomaknite miško nad ikono za stanje omrežja v obmo
č
ju za obvestila
na skrajni desni strani opravilne vrstice, da preverite ime in stanje povezave.
OPOMBA:
Obseg delovanja (kako dale
č
potujejo signali vaše brezži
č
ne povezave) je odvisen od
izvedbe WLAN, proizvajalca usmerjevalnika in motenj, ki jih povzro
č
ajo druge elektri
č
ne naprave ali
ovire (npr. zidovi in tla).
Uporaba brezži
č
nih naprav Bluetooth (samo nekateri modeli)
Naprava Bluetooth omogo
č
a brezži
č
ne komunikacije kratkega dosega, ki nadomeš
č
ajo fizi
č
ne
kabelske povezave, ki obi
č
ajno povezujejo elektri
č
ne naprave, kot so na primer:
Ra
č
unalniki (namizni, prenosni, dlan
č
nik)
Telefoni (prenosni, brezži
č
ni, pametni)
Slikovne naprave (tiskalnik, kamera)
Zvo
č
ne naprave (slušalke, zvo
č
niki)
Miška
Naprave Bluetooth imajo možnost vzpostavljanja omrežja med enakovrednimi napravami, kar
omogo
č
a, da nastavite osebno krajevno omrežje (PAN) naprav Bluetooth. Ve
č
informacij o
konfiguraciji in uporabi naprav Bluetooth najdete v pomo
č
i za programsko opremo Bluetooth.
Povezovanje v ži
č
no omrežje
Povezava LAN zahteva omrežni kabel, ki je naprodaj lo
č
eno.
Povezovanje v ži
č
no omrežje
17
Sample