HP 240 G1 user manual download (Page 26 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 87
Nastavitev naprave WLAN
Za nastavitev omrežja WLAN in povezavo z internetom potrebujete to opremo:
širokopasovni modem (modem DSL ali kabelski modem)
(1)
in hitro internetno storitev, ki jo
zagotavlja ponudnik internetnih storitev;
brezži
č
ni usmerjevalnik
(2)
(naprodaj posebej);
brezži
č
ni ra
č
unalnik
(3)
.
OPOMBA:
Nekateri modemi imajo vgrajen brezži
č
ni usmerjevalnik. Pri ponudniku internetnih
storitev preverite, katere vrste modem imate.
Na spodnji sliki je primer nastavitve brezži
č
nega omrežja z vzpostavljeno povezavo z internetom.
Ko omrežje raste, se lahko vanj za dostop do interneta povežejo dodatni brezži
č
ni in ži
č
ni ra
č
unalniki.
Za pomo
č
pri nastavljanju omrežja WLAN glejte informacije proizvajalca usmerjevalnika ali ponudnika
internetnih storitev.
Konfiguriranje brezži
č
nega usmerjevalnika
Č
e potrebujete pomo
č
pri namestitvi omrežja WLAN, preberite informacije proizvajalca
usmerjevalnika ali ponudnika internetnih storitev.
OPOMBA:
Priporo
č
amo, da povezavo novega ra
č
unalnika z brezži
č
nim vmesnikom in
usmerjevalnika najprej izvedete prek omrežnega kabla, ki je priložen usmerjevalniku. Ko se
ra
č
unalnik uspešno poveže z internetom, izklju
č
ite kabel in dostopajte do interneta prek brezži
č
nega
omrežja.
Zaš
č
ita naprave WLAN
Ko nastavite omrežje WLAN ali dostopate do obstoje
č
ega omrežja WLAN, vedno omogo
č
ite
varnostne funkcije, da omrežje zavarujete pred nepooblaš
č
enim dostopom. Omrežja WLAN na javnih
mestih (vstopnih to
č
kah), kot so kavarne in letališ
č
a, morda ne zagotavljajo nikakršne varnosti.
Č
e
vas skrbi varnost ra
č
unalnika, ko ste povezani z vstopno to
č
ko, omejite svoje omrežne dejavnosti na
e-poštna sporo
č
ila, ki niso zaupne narave, in osnovno brskanje po spletu.
Brezži
č
ni radijski signali potujejo tudi izven omrežja, tako da lahko druge naprave WLAN uporabijo
nezaš
č
itene signale. Svoje brezži
č
no krajevno omrežje zaš
č
itite s temi previdnostnimi ukrepi:
Uporabite požarni zid.
Požarni zid preverja podatke in zahtevke za podatke, ki so poslani v omrežje, pri
č
emer zavrže
vse sumljive elemente. Požarni zidovi so na voljo tako v obliki programske kot tudi strojne
opreme. Nekatera omrežja uporabljajo kombinacijo obeh oblik.
Uporabljajte brezži
č
no šifriranje.
Brezži
č
no šifriranje uporablja varnostne nastavitve za šifriranje in dešifriranje podatkov, ki se
prenašajo po omrežju. Za ve
č
informacij glejte razdelek Pomo
č
in podpora. Za dostop do
16
Poglavje 3
Vzpostavitev povezave z omrežjem
Sample