HP 240 G1 user manual download (Page 25 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 87
Č
e želite uporabiti kontrolnike operacijskega sistema:
1.
Na za
č
etnem zaslonu vnesite
omrežje in skupna raba
.
2.
Kliknite
Nastavitve
, nato med prikazanimi možnostmi izberite
Središ
č
e za omrežje in skupno
rabo
.
Za ve
č
informacij glejte razdelek Pomo
č
in podpora. Za dostop do Pomo
č
i in podpore na za
č
etnem
zaslonu vnesite
pomo
č
, nato pa na seznamu programov izberite
Pomo
č
in podpora
.
Uporaba omrežja WLAN
Z napravo WLAN lahko dostopate do brezži
č
nega lokalnega omrežja (WLAN), ki ga sestavljajo drugi
ra
č
unalniki in pripomo
č
ki, povezani z brezži
č
nim usmerjevalnikom ali dostopno to
č
ko v brezži
č
nem
omrežju.
OPOMBA:
Izraza
brezži
č
ni usmerjevalnik
in
brezži
č
na dostopna to
č
ka
sta zamenljiva.
Obsežno omrežje WLAN, na primer v podjetju ali na javnem mestu, ima obi
č
ajno dostopne
to
č
ke, ki jih lahko uporablja veliko ra
č
unalnikov in drugih naprav in ki lahko lo
č
ijo klju
č
ne
omrežne funkcije.
Doma
č
i WLAN ali WLAN v manjših podjetjih navadno uporablja brezži
č
ni usmerjevalnik, ki
dolo
č
enemu številu brezži
č
nih in obi
č
ajnih ra
č
unalnikov omogo
č
a skupno rabo internetne
povezave, tiskalnika in datotek brez dodatne strojne ali programske opreme.
Č
e želite uporabljati napravo WLAN z ra
č
unalnikom, se morate priklju
č
iti na omrežno infrastrukturo
WLAN (ki jo omogo
č
a ponudnik storitev ali javno omrežje oziroma omrežje v podjetju).
Uporaba ponudnika internetnih storitev
Ko doma nastavljate dostop do interneta, morate ustvariti ra
č
un pri ponudniku internetnih storitev
(ISP). Pri lokalnem ponudniku internetnih storitev se pozanimajte o nakupu internetne storitve in
modema. Ponudnik internetnih storitev vam bo pomagal nastaviti modem, namestiti omrežni kabel za
povezavo brezži
č
nega usmerjevalnika z modemom in preizkusiti internetno storitev.
OPOMBA:
Posredoval vam bo tudi uporabniško ime in geslo za dostop do interneta. Te podatke si
zapišite in jih shranite na varno mesto.
Povezovanje v brezži
č
no omrežje
15
Sample