HP 240 G1 user manual download (Page 24 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 87
3
Vzpostavitev povezave z omrežjem
Ra
č
unalnik lahko vzamete s seboj, kamor koli greste. Vendar lahko z ra
č
unalnikom in ži
č
no oziroma
brezži
č
no omrežno povezavo raziskujete svet in dostopate do informacij prek milijonov spletnih strani
tudi od doma. To poglavje vam bo pomagalo vzpostaviti povezavo s tem svetom.
Povezovanje v brezži
č
no omrežje
Brezži
č
na tehnologija podatke prenaša prek radijskih valov in ne prek žic. V ra
č
unalniku je lahko ena
ali ve
č
od naslednjih brezži
č
nih naprav:
Naprava lokalnega brezži
č
nega omrežja (WLAN) – ra
č
unalnik povezuje z brezži
č
nimi lokalnimi
omrežji (obi
č
ajno omrežja Wi-Fi, brezži
č
na omrežja LAN ali WLAN) v pisarnah podjetij, doma in
v javnih prostorih, kot so letališ
č
a, restavracije, kavarne, hoteli in univerze. V omrežju WLAN
mobilna brezži
č
na naprava v ra
č
unalniku komunicira z brezži
č
nim usmerjevalnikom ali brezži
č
no
dostopno to
č
ko.
Naprava Bluetooth – vzpostavlja osebno omrežje (PAN), da bi se povezala z drugimi napravami,
ki podpirajo Bluetooth, kot so ra
č
unalniki, telefoni, tiskalniki, slušalke, zvo
č
niki in kamere. V
omrežju PAN vsaka naprava neposredno komunicira z drugimi napravami, pri
č
emer naprave ne
smejo biti preve
č
oddaljene druga od druge – navadno ne ve
č
kot 10 metrov.
Za ve
č
informacij o brezži
č
ni tehnologiji glejte informacije in spletne povezave v možnosti Pomo
č
in
podpora. Za dostop do Pomo
č
i in podpore na za
č
etnem zaslonu vnesite
pomo
č
, nato pa na seznamu
programov izberite
Pomo
č
in podpora
.
Uporaba brezži
č
nih kontrolnikov
Brezži
č
ne naprave v ra
č
unalniku lahko nadzorujete s temi funkcijami:
Gumb brezži
č
nega vmesnika, stikalo za vklop/izklop brezži
č
nega vmesnika ali tipka brezži
č
nega
vmesnika (v tem poglavju gumb brezži
č
nega vmesnika)
Nastavitve operacijskega sistema
Uporaba gumba brezži
č
nega vmesnika
Ra
č
unalnik ima gumb za vklop in izklop brezži
č
nega vmesnika, eno ali ve
č
brezži
č
nih naprav in eno
ali ve
č
lu
č
k brezži
č
nega vmesnika, odvisno od modela. Vse brezži
č
ne naprave v ra
č
unalniku so
tovarniško omogo
č
ene, zato lu
č
ka brezži
č
nega vmesnika sveti (belo), ko vklopite ra
č
unalnik.
Lu
č
ka brezži
č
ne povezave kaže splošno stanje napajanja brezži
č
nih naprav, ne pa stanja
posamezne naprave.
Č
e lu
č
ka brezži
č
nega vmesnika sveti belo, je vklopljena vsaj ena brezži
č
na
naprava.
Č
e lu
č
ka brezži
č
nega vmesnika sveti rumeno, so vse brezži
č
ne naprave izklopljene.
Ker so v tovarni omogo
č
ene vse brezži
č
ne naprave, lahko z gumbom za vklop in izklop brezži
č
nega
vmesnika hkrati vklopite ali izklopite brezži
č
ne naprave.
Uporaba kontrolnikov operacijskega sistema
V središ
č
u za omrežje in skupno rabo lahko na primer nastavite povezavo ali omrežje, se povežete v
omrežje, upravljate brezži
č
na omrežja ter diagnosticirate in odpravite omrežne težave.
14
Poglavje 3
Vzpostavitev povezave z omrežjem
Sample