HP 240 G1 user manual download (Page 22 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 87
Spodaj
Komponenta
Opis
(1)
Ležiš
č
e za akumulator
Drži akumulator.
(2)
Prezra
č
evalne reže (3)
Omogo
č
ajo pretok zraka za hlajenje notranjih komponent.
OPOMBA:
Ventilator ra
č
unalnika za
č
ne samodejno hladiti
notranje komponente in prepre
č
uje pregretje. Normalno je, da se
med obi
č
ajnim delom notranji ventilator vklaplja in izklaplja.
(3)
Zaklep za sprostitev akumulatorja
Sprosti akumulator iz ležiš
č
a.
(4)
Prostor za brezži
č
ni in
pomnilniški modul
Hrani brezži
č
ne in pomnilniške module.
POZOR:
Č
e želite zagotoviti nemoteno odzivanje sistema,
zamenjajte brezži
č
ni modul samo z brezži
č
nim modulom, ki ga je
vladna agencija, ki nadzira brezži
č
ne naprave v vaši državi ali
regiji, odobrila za uporabo v ra
č
unalniku.
Č
e ste zamenjali modul
in nato prejeli opozorilo, modul odstranite, da obnovite delovanje
ra
č
unalnika, nato pa se prek pomo
č
i in podpore obrnite na
podporo strankam. Za dostop do Pomo
č
i in podpore na za
č
etnem
zaslonu vnesite
pomo
č
, nato pa na seznamu programov izberite
Pomo
č
in podpora
.
(5)
Ležiš
č
e za trdi disk
Hrani trdi disk.
12
Poglavje 2
Spoznavanje ra
č
unalnika
Sample