HP 240 G1 user manual download (Page 2 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 87
© Copyright 2012, 2013 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Bluetooth je blagovna znamka svojega
lastnika, ki jo na podlagi licence uporablja
družba Hewlett-Packard Company. Intel je
blagovna znamka podjetja Intel Corporation
v ZDA in drugih državah. Microsoft in
Windows sta zaš
č
iteni blagovni znamki
družbe Microsoft Corporation v ZDA.
Logotip SD je blagovna znamka svojega
lastnika.
Informacije v tem priro
č
niku se lahko
spremenijo brez poprejšnjega obvestila.
Edine garancije za HP-jeve izdelke oziroma
storitve so navedene v izrecnih izjavah o
jamstvu, priloženih tem izdelkom oziroma
storitvam. Noben del tega dokumenta se ne
sme razlagati kot dodatno jamstvo. HP ni
odgovoren za tehni
č
ne ali uredniške
napake ali pomanjkljivosti v tem
dokumentu.
Druga izdaja: april 2013
Prva izdaja: september 2012
Št. dela dokumenta: 697142-BA2
Obvestilo o izdelku
V tem priro
č
niku so opisane funkcije, ki so
skupne ve
č
ini modelov. Nekatere funkcije
morda ne bodo na voljo v vašem
ra
č
unalniku.
Pogoji programske opreme
Kadar nameš
č
ate, kopirate, prenašate v
svoj ra
č
unalnik ali kako druga
č
e uporabljate
kateri koli vnaprej nameš
č
en programski
izdelek v tem ra
č
unalniku, vas zavezujejo
dolo
č
ila HP-jeve Licen
č
ne pogodbe za
kon
č
nega uporabnika (EULA).
Č
e ne
sprejmete teh licen
č
nih pogojev, je vaše
edino pravno sredstvo, da v roku 14 dni
vrnete celoten neuporabljen izdelek (strojno
in programsko opremo) prodajalcu, ki vam
bo v skladu s svojim pravilnikom o
povra
č
ilih povrnil kupnino.
Za vse dodatne informacije ali za povra
č
ilo
kupnine za ra
č
unalnik se obrnite na lokalno
prodajno mesto (prodajalca).
Sample