HP 240 G1 user manual download (Page 15 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 87
Leva stran
Komponenta
Opis
(1)
Vrata za zunanji monitor
Za priklju
č
itev zunanjega monitorja VGA ali projektorja.
(2)
Prezra
č
evalne reže
Omogo
č
a pretok zraka za hlajenje notranjih komponent.
OPOMBA:
Ventilator ra
č
unalnika za
č
ne samodejno hladiti
notranje komponente in prepre
č
uje pregretje. Normalno je, da
se med obi
č
ajnim delom notranji ventilator vklaplja in
izklaplja.
(3)
(Omrežni) priklju
č
ek RJ-45
Za povezovanje omrežnega kabla.
(4)
Vrata HDMI
Za priklju
č
itev dodatne video ali zvo
č
ne naprave, kot je
televizor z visoko lo
č
ljivostjo ali katera koli druga združljiva
digitalna ali zvo
č
na naprava.
(5)
Vrata USB 2.0
Omogo
č
ajo priklju
č
itev dodatne naprave USB.
OPOMBA:
Za podrobnosti o razli
č
nih vrstah vrat USB glejte
Uporaba naprave USB
na strani
40
.
(6)
Priklju
č
ek za vhod zvoka (mikrofon)
Omogo
č
a priklju
č
itev dodatnega naglavnega mikrofona za
ra
č
unalnik oz. stereo ali mono mikrofona.
(7)
Priklju
č
ek za izhod zvoka (slušalke)
Omogo
č
a priklju
č
itev dodatnih stereo zvo
č
nikov z lastnim
napajanjem, slušalk, ušesnih slušalk, slušalk z mikrofonom ali
kabla za zvok televizorja.
OPOZORILO!
Pred uporabo slušalk, ušesnih slušalk ali
slušalk z mikrofonom nastavite glasnost, da zmanjšate
tveganje poškodb. Za dodatne varnostne informacije glejte
Upravna, varnostna in okoljevarstvena obvestila
.
OPOMBA:
Ko je v priklju
č
ek za slušalke priklju
č
ena
naprava, se zvo
č
niki ra
č
unalnika izklju
č
ijo.
(8)
Reža za digitalne nosilce podatkov
Bere podatke z digitalnih pomnilniških kartic, kot so Secure
Digital (SD), ter zapisuje nanje.
Leva stran
5
Sample