HP 240 G1 user manual download (Page 13 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 87
2
Spoznavanje ra
č
unalnika
Iskanje informacij o strojni in programski opremi
ra
č
unalnika
Iskanje strojne opreme
Č
e želite videti seznam strojne opreme, nameš
č
ene v ra
č
unalniku:
1.
Na za
č
etnem zaslonu vnesite
nadzor
in izberite
Nadzorna ploš
č
a
.
2.
Izberite
Sistem in varnost
in nato v obmo
č
ju Sistem, kliknite
Upravitelj naprav
.
Prikaže se seznam vseh naprav, nameš
č
enih v ra
č
unalniku.
Iskanje programske opreme
Č
e želite ugotoviti, katera programska oprema je nameš
č
ena v ra
č
unalniku, na za
č
etnem
zaslonu z desno tipko miške kliknite ali povlecite od zgornjega roba sledilne ploš
č
ice, da odprete
programske ukaze, nato izberite ikono
Vsi programi
.
Spredaj
Komponenta
Opis
Zvo
č
nika (2)
Proizvajata zvok.
Iskanje informacij o strojni in programski opremi ra
č
unalnika
3
Sample