HP 240 G1 user manual download (Page 63 of 88)

Languages: Estonian
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 88
Kui te arvutit rohkem kui kahe nädala jooksul ei kasuta ega ühenda välisesse vooluvõrku,
eemaldage aku ja hoidke seda eraldi.
Kasutage arvuti või draivi transportimisel sobivat kaitsepakendit ja märgistage see kirjaga
„ÕRN“või „FRAGILE“.
Kui arvutisse on paigaldatud traadita ühenduse seade, võib sellise seadme kasutamine osades
keskkondades olla piiratud. Sellised piirangud võivad kehtida lennuki pardal, haiglates,
lõhkeainete läheduses ja ohtlikes kohtades. Kui te pole mõne seadme kasutamise eeskirjades
kindel, tuleks teil enne arvuti sisselülitamist luba küsida.
Rahvusvahelistel reisidel juhinduge järgmistest soovitustest.
Kontrollige igas sihtriigis/-piirkonnas arvutiseadmetele kehtestatud tollieeskirju.
Kontrollige toitejuhtme- ja adapterinõudeid asukohtades, kus plaanite arvutit kasutada.
Pinge, sagedus ja pistiku kuju võivad riigiti/piirkonniti erineda.
HOIATUS!
Elektrilöögi, tulekahju ja seadmete kahjustamise ohu vähendamiseks ärge
proovige kasutada arvuti toiteallikana tarvikute jaoks müüdavat pingemuundurikomplekti.
Arvutiga reisimine või selle transportimine
53
Sample