HP 240 G1 user manual download (Page 68 of 87)

Languages: Hebrew
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 87
10
System Diagnostics-
בו
(BIOS) Setup
Utility
-
שומיש
ב
תינכות
תורישה
Setup Utility
וא
Basic Input/Output System
)
BIOS
,(
תטלוש
לע
תרושקתה
ןיב
לכ
ינקתה
טלקה
טלפהו
תכרעמב
)
ןוגכ
יננוכ
םיקסיד
,
גצ
,
תדלקמ
,
רבכע
תספדמו
.(
תינכות
תורישה
Setup Utility
)
BIOS
(
תללוכ
תורדגה
רובע
םיגוס
לש
םינקתה
ונקתוהש
,
רדס
לוחתאה
לש
בשחמה
תומכהו
לש
ןורכיז
תכרעמה
ןורכיזהו
בחרומה
.
תלעפה
תינכות
תורישה
Setup Utility
)
BIOS
(
ידכ
ליעפהל
תא
תינכות
תורישה
Setup Utility
)
BIOS
,(
עצב
תא
םיבלשה
םיאבה
:
1
.
לעפה
תא
בשחמה
וא
לעפה
ותוא
שדחמ
,
רחאלו
ןכמ
שקה
esc
רשאכ
תגצומ
העדוהה
"
Press the ESC key for
Startup Menu
) "
שקה
לע
שקמ
ESC
טירפתל
הלעפהה
(
תיתחתב
ךסמה
.
2
.
שקה
f10
ידכ
סנכיהל
תינכותל
תורישה
Setup Utility
)
BIOS
.(
עדימ
לע
ןפוא
טווינה
ב
-
Setup Utility
(BIOS)
עיפומ
תיתחתב
ךסמה
.
הרעה
:
טוקנ
הנשמ
תוריהז
תעב
תכירע
םייוניש
תינכותב
תורישה
Setup Utility
)
BIOS
.(
תואיגש
תולולע
שבשל
תא
תלועפ
בשחמה
.
ןוכדע
ה
-
BIOS
ןכתיי
תואסרגש
תונכדועמ
לש
BIOS
ויהי
תונימז
רתאב
טנרטניאה
לש
HP
.
בור
ינוכדע
ה
-
BIOS
רתאב
טנרטניאה
לש
HP
םיזורא
םיצבקב
םיסוחד
םיארקנש
SoftPaqs
.
תוליבח
תומיוסמ
הדרוהל
תוללוכ
ץבוק
םשב
Readme.txt
,
ליכמש
עדימ
יבגל
הנקתה
ןורתפו
תויעב
הנכותב
.
תעיבק
תסרג
ה
-
BIOS
ידכ
עובקל
םאה
ינוכדע
BIOS
םינימזה
םיללוכ
תואסרג
BIOS
תונכדועמ
רתוי
ולאמ
תונקתומש
בשחמב
,
ךילע
תעדל
יהמ
תסרג
ה
-
BIOS
לש
תכרעמה
תנקתומש
עגרכ
.
ןתינ
גיצהל
תא
יטרפ
תסרג
ה
-
BIOS
)
םינוכמה
םג
ROM date
)
ךיראת
ROM
(
ו
-
System BIOS
) (
BIOS
תכרעמה
((
לע
-
ידי
השקה
לע
fn
+
esc
)
םא
התא
אצמנ
רבכ
תכרעמב
הלעפהה
Windows
(
וא
לע
-
ידי
שומיש
תינכותב
תורישה
Setup Utility
)
BIOS
.(
1
.
לעפה
תא
תינכות
תורישה
Setup Utility
)
BIOS
.(
2
.
שמתשה
ישקמב
םיציחה
ידכ
רוחבל
Main
)
ישאר
.(
3
.
האיציל
תינכותמ
תורישה
Setup Utility
)
BIOS
(
ילבמ
רומשל
תא
םייונישה
,
שמתשה
שקמב
tab
ישקמבו
םיציחה
ידכ
רוחבל
Exit
)
האיצי
(
<
Exit Discarding Changes
)
האיצי
תומלעתהו
םייונישמ
,(
רחאלו
ןכמ
שקה
enter
.
תלעפה
תינכות
תורישה
Setup Utility
)
BIOS
(
58
Sample