HP 240 G1 user manual download (Page 72 of 82)

Languages: Hebrew
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 82
11
יוביג
רוזחשו
בשחמה
ללוכ
םילכ
םיקפוסמה
לע
-
ידי
HP
לעו
-
ידי
תכרעמ
הלעפהה
ידכ
עייסל
ךל
ןגהל
לע
עדימה
רזחאלו
ותוא
הרקמב
ךרוצה
.
םילכ
הלא
ועייסי
ךל
ריזחהל
תא
בשחמה
דוקפתל
ןיקת
ףאו
בצמל
ירוקמה
רדגוהש
לע
-
ידי
ןרציה
,
לכ
תאז
המכב
םיבלש
םיטושפ
.
קרפ
הז
קפסמ
עדימ
תודוא
םיכילהתה
םיאבה
:
תריצי
הידמ
רוזחשל
םייוביגו
רוזחש
תכרעמה
הרעה
:
ךירדמ
הז
קפסמ
הריקס
לש
תויורשפא
יוביגה
רוזחשהו
.
תלבקל
םיטרפ
םיפסונ
תודוא
םילכה
םיקפוסמה
,
ןייע
ב
-
Help and Support
)
הרזע
הכימתו
.(
ךסממ
Start
)
לחתה
,(
דלקה
help
)
הרזע
,(
רחאלו
ןכמ
רחב
Help and
Support
)
הרזע
הכימתו
.(
תריצי
הידמ
רוזחשל
םייוביגו
רוזחשה
רחאל
לשכ
תכרעמב
ההז
יוביגל
ינכדעה
רתויב
ךלש
.
1
.
רחאל
רידגתש
החלצהב
תא
בשחמה
,
רוצ
תא
הידמה
רוזחשל
HP Recovery
.
בלש
הז
רוציי
יוביג
לש
תציחמ
רוזחשה
לש
HP
בשחמב
.
ןתינ
שמתשהל
יוביגב
ידכ
ןיקתהל
שדחמ
תא
תכרעמ
הלעפהה
תירוקמה
םירקמב
םהבש
ןנוכה
חישקה
םוגפ
וא
ףלחוה
.
תיידמ
רוזחשה
HP Recovery
רוציתש
קפסת
תא
תויורשפא
רוזחשה
תואבה
:
System Recovery
)
רוזחש
תכרעמה
— (
הנקתה
שדחמ
לש
תכרעמ
הלעפהה
תירוקמה
תוינכותהו
ונקתוהש
לעפמב
.
Minimized Image Recovery
)
רוזחש
תונומת
תורעזוממ
— (
הנקתה
שדחמ
לש
תכרעמ
הלעפהה
לשו
לכ
םיננוכה
הנכותהו
םירושקה
הרמוחל
,
ךא
אל
לש
ימושיי
הנכות
םירחא
.
Factory Reset
)
סופיא
תורדגהל
ןרציה
— (
רוזחש
בשחמה
בצמל
ירוקמה
רדגוהש
לע
-
ידי
ןרציה
לע
-
ידי
תקיחמ
לכ
עדימה
ןנוכהמ
חישקה
הריציו
שדחמ
לש
תוציחמה
.
רחאל
ןכמ
תעצבתמ
הנקתה
שדחמ
לש
תכרעמ
הלעפהה
הנכותהו
הנקתוהש
לצא
ןרציה
.
האר
תריצי
הידמ
רוזחשל
HP Recovery
דומעב
63
.
2
.
ףיסותשכ
הרמוח
תוינכותו
,
רוצ
תודוקנ
רוזחשל
תכרעמה
.
הדוקנ
רוזחשל
תכרעמה
איה
"
םוליצ
"
לש
ןכות
םיוסמ
לש
ןנוכה
חישקה
,
רמשנה
לע
-
ידי
Windows System Restore
)
רוזחש
תכרעמה
לש
Windows
(
תדוקנב
ןמז
תיפיצפס
.
הדוקנ
רוזחשל
תכרעמה
הליכמ
עדימ
שמשמה
תא
Windows
,
ןוגכ
תורדגה
םושיר
.
Windows
רצוי
הדוקנ
רוזחשל
תכרעמה
ןפואב
יטמוטוא
ךלהמב
ןוכדע
Windows
ךלהמבו
תולועפ
הקוזחת
תופסונ
תכרעמב
)
ןוגכ
ןוכדע
הנכות
,
תקירס
החטבא
,
וא
ןוחבא
תכרעמ
.(
ומכ
ןכ
,
ןתינ
רוציל
הדוקנ
רוזחשל
תכרעמה
ןפואב
ינדי
לכב
תע
.
תלבקל
עדימ
ףסונ
םיבלשו
תריציל
תודוקנ
תויפיצפס
רוזחשל
תכרעמה
,
ןייע
ב
-
Windows Help and Support
)
הרזע
הכימתו
לש
Windows
.(
ךסממ
Start
)
לחתה
,(
דלקה
help
)
הרזע
,(
רחאלו
ןכמ
רחב
Help and
Support
)
הרזע
הכימתו
.(
3
.
ףיסותשכ
םימוליצ
,
םינוטרס
,
הקיסומ
םיצבקו
םיישיא
םירחא
,
רוצ
יוביג
לש
עדימה
ישיאה
ךלש
.
ןתינ
רידגהל
תא
Windows File History
)
תיירוטסיה
םיצבקה
לש
Windows
(
ןכדעל
ןפואב
רידס
יטמוטואו
םיצבק
תוירפסמ
,
ןחלוש
הדובעה
,
ישנא
רשק
םיפדעומו
.
םא
םיצבק
וקחמנ
תועטב
ןנוכהמ
חישקה
אלו
ןתינ
רזחשל
םתוא
לסמ
רוזחימה
,
וא
םא
םיצבק
ומגפנ
,
ןתינ
רזחשל
תא
םיצבקה
תיביגש
תועצמאב
File History
)
תיירוטסיה
םיצבק
.(
רוזחש
םיצבק
ישומיש
םג
הרקמב
רחבתש
ספאל
תא
בשחמה
לע
-
ידי
הנקתה
שדחמ
לש
Windows
וא
עצבל
רוזחש
תועצמאב
HP Recovery Manager
.
הרעה
:
תורשפאה
File History
)
תיירוטסיה
םיצבק
(
הניא
תלעפומ
תרירבכ
לדחמ
,
ןכל
ךילע
הליעפהל
.
תריצי
הידמ
רוזחשל
םייוביגו
62
Sample