HP 240 G1 user manual download (Page 82 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 82 of 86
13
Elektrostati
č
ko pražnjenje
Elektrostati
č
ko pražnjenje je otpuštanje stati
č
kog elektriciteta kada se dva predmeta dotaknu – na
primjer, šok koji osjetite kada hodate po tepihu i dodirnete metalnu kvaku.
Izboj stati
č
kog elektriciteta iz prstiju ili drugih elektrostati
č
kih vodi
č
a može oštetiti elektroni
č
ke
komponente. Da biste sprije
č
ili pojavu ošte
ć
enja na ra
č
unalu, ošte
ć
ivanje pogona ili gubitak
podataka, slijedite ove mjere opreza:
Ako u uputama za uklanjanje ili instalaciju stoji da isklju
č
ite ra
č
unalo, u
č
inite to nakon što se
pravilno uzemljite te prije no što uklonite poklopac.
Komponente
č
uvajte u njihovim spremnicima koji su zašti
ć
eni od elektrostati
č
kog izboja dok ih
ne budete bili spremni ugraditi.
Izbjegavajte dodirivanje kontakata, vodi
č
a i sklopova. Rukujte elektroni
č
kim komponentama što
je manje mogu
ć
e.
Koristite nemagnetske alate.
Prije rukovanja komponentama ispraznite stati
č
ki elektricitet dodirivanjem neobojene metalne
površine komponente.
Ako uklonite komponentu, stavite je u spremnik koji je zašti
ć
en od elektrostati
č
kog izboja.
Dodatne informacije o stati
č
kom elektricitetu i pomo
ć
u vezi s uklanjanjem ili instalacijom komponenti
zatražite od podrške.
72
Poglavlje 13
Elektrostati
č
ko pražnjenje
Sample