HP 240 G1 user manual download (Page 74 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 86
11
Stvaranje sigurnosnih kopija, vra
ć
anje
i oporavak
Ra
č
unalo sadrži HP-ove alate i alate operacijskog sustava namijenjene zaštiti i dobivanju podataka u
slu
č
aju potrebe. Ti alati pomo
ć
u jednostavnih koraka pomažu u vra
ć
anju ra
č
unala u ispravno radno
stanje ili
č
ak u izvorno tvorni
č
ko stanje.
Ovo poglavlje informira vas o sljede
ć
im postupcima:
Stvaranje medija za oporavak i sigurnosnih kopija
Vra
ć
anje i oporavak sustava
NAPOMENA:
Ovaj priru
č
nik opisuje pregled opcija sigurnosnih kopija, vra
ć
anja i oporavka. Za više
pojedinosti o ponu
đ
enim alatima pogledajte Pomo
ć
i podršku. Na po
č
etnom zaslonu upišite
pomo
ć
, a
zatim odaberite
Pomo
ć
i podrška
.
Stvaranje medija za oporavak i sigurnosnih kopija
Oporavak nakon kvara sustava dobar je koliko i vaša najnovija sigurnosna kopija.
1.
Nakon što uspješno postavite ra
č
unalo, stvorite medij za HP-ov oporavak. Ovim korakom stvara
se sigurnosna kopija HP-ove particije za oporavak na ra
č
unalu. Sigurnosna kopija može se
upotrijebiti za ponovnu instalaciju operacijskog sustava u slu
č
ajevima kada je tvrdi disk ošte
ć
en
ili zamijenjen.
HP-ov medij za oporavak koji stvorite pružit
ć
e sljede
ć
e mogu
ć
nosti oporavka:
Oporavak sustava – ponovo instalira originalni operacijski sustav i programe koji su
tvorni
č
ki instalirani.
Oporavak umanjene slike – ponovo instalira operacijski sustav i sve upravlja
č
ke programe
povezane s hardverom i softverom, ali ne druge softverske aplikacije.
Tvorni
č
ko vra
ć
anje – vra
ć
a ra
č
unalo u originalno tvorini
č
ko stanje brisanjem informacija s
tvrdog diska i ponovnim stvaranjem particija. Zatim ponovo instalira operacijski sustav i
softver koji je instaliran u tvornici.
Pogledajte odjeljak
Stvaranje HP-ova medija za oporavak
na stranici
65
.
2.
Dok dodajete hardver i softverske programe, stvarajte to
č
ke oporavka sustava. To
č
ka vra
ć
anja
sustava brza je snimka odre
đ
enih sadržaja tvrdog diska koje program Windows System Restore
sprema u odre
đ
enom vremenskom trenutku. To
č
ka vra
ć
anja sustava sadrži informacije koje
Windows upotrebljava, npr. postavke registra. Windows 8 automatski stvara to
č
ku vra
ć
anja
tijekom ažuriranja sustava Windows i drugih održavanja sustava (kao što su ažuriranja softvera,
sigurnosni pregledi ili dijagnosticiranja sustava). To
č
ku vra
ć
anja sustava možete ru
č
no stvoriti u
bilo kojem trenutku. Za više informacija i koraka za stvaranje odre
đ
enih to
č
ki vra
ć
anja sustava
pogledajte Pomo
ć
i podršku sustava Windows. Na po
č
etnom zaslonu upišite
pomo
ć
, a zatim
odaberite
Pomo
ć
i podrška
.
3.
Dok dodajete fotografije, videozapise, glazbu i druge osobne datoteke, stvarajte sigurnosne
kopije osobnih podataka. Povijest datoteka sustava Windows može se postaviti za redovito i
automatsko sigurnosno kopiranje datoteka iz biblioteka, kontakata i favorita. Ako su datoteke
64
Poglavlje 11
Stvaranje sigurnosnih kopija, vra
ć
anje i oporavak
Sample