HP 240 G1 user manual download (Page 73 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 86
Da biste pokrenuli dijagnostiku sustava, u
č
inite sljede
ć
e:
1.
Uklju
č
ite ili ponovo pokrenite ra
č
unalo, brzo pritisnite
esc
, a zatim pritisnite
f2
.
2.
Kliknite dijagnosti
č
ki test koji želite pokrenuti, a potom slijedite zaslonske upute.
NAPOMENA:
ako morate zaustaviti dijagnosti
č
ki test prije završetka, pritisnite
esc
.
Upotreba programa System Diagnostics (Dijagnostika sustava)
63
Sample