HP 240 G1 user manual download (Page 72 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 86
Preuzimanje ažuriranja BIOS-a
OPREZ:
Da biste smanjili rizik od ošte
ć
enja ra
č
unala ili neuspjeh instalacije, ažuriranje BIOS-a
preuzmite i instalirajte samo kada je ra
č
unalo priklju
č
eno na pouzdan izvor vanjskog napajanja
pomo
ć
u prilagodnika izmjeni
č
nog napona. Ne preuzimajte i ne instalirajte ažuriranja BIOS-a kada
ra
č
unalo radi na bateriju, kada je stavljeno na priklju
č
ni ure
đ
aj ili priklju
č
eno na dodatni izvor
napajanja. Tijekom preuzimanja i instalacije slijedite ove upute:
Ne isklju
č
ujte ra
č
unalo iz napajanja iskap
č
anjem kabela za napajanje iz uti
č
nice izmjeni
č
nog napona.
Ne isklju
č
ujte ra
č
unalo i ne pokre
ć
ite stanje mirovanja.
Nemojte umetati, uklanjati, spajati ili isklju
č
ivati bilo kakav ure
đ
aj, kabel ili žicu.
1.
Na po
č
etnom zaslonu odaberite aplikaciju
HP Support Assistant
.
2.
Odaberite
Ažuriranja i poboljšanja
, a zatim odaberite
Provjeri HP ažuriranja sada
.
3.
Slijedite upute na zaslonu.
4.
U podru
č
ju za preuzimanje u
č
inite sljede
ć
e:
a.
Prona
đ
ite najnovije ažuriranje za BIOS i usporedite s verzijom sustava BIOS koja je
trenuta
č
no instalirana na ra
č
unalu. Zabilježite datum, naziv ili neku drugu oznaku. Ta
ć
e
vam informacija možda poslije zatrebati da biste pronašli ažuriranje nakon njegova
preuzimanja na tvrdi disk.
b.
Pratite upute na zaslonu za preuzimanje odabranih stavki na tvrdi disk ra
č
unala.
Ako je ažuriranje novije od vašeg sustava BIOS, zabilježite put do lokacije na tvrdom disku
gdje se ažuriranje za sustav BIOS preuzima. Kada budete spremni za instalaciju ažuriranja,
tom
ć
ete mjestu morati pristupiti pomo
ć
u navedenog puta.
NAPOMENA:
Ako ra
č
unalo povezujete s mrežom, obratite se mrežnom administratoru prije
instaliranja bilo kakvih ažuriranja softvera, a posebno ažuriranja sistemskog BIOS-a.
Postupci za instalaciju BIOS-a mogu se razlikovati. Slijedite upute prikazane na zaslonu nakon
dovršetka preuzimanja. Ako nema nikakvih uputa, slijedite ove korake:
1.
Na po
č
etnom zaslonu upišite
datoteka
, a zatim odaberite
eksplorer za datoteke
.
2.
Kliknite oznaku tvrdog diska. Oznaka tvrdog diska obi
č
no je lokalni disk (C:).
3.
Pomo
ć
u puta tvrdog diska koji ste ranije zabilježili otvorite mapu na svom tvrdom disku koja
sadrži ažuriranje.
4.
Dvaput kliknite datoteku s nastavkom .exe (na primjer,
naziv_datoteke
.exe).
Zapo
č
et
ć
e instalacija BIOS-a.
5.
Slijedite upute na zaslonu da biste dovršili instalaciju.
NAPOMENA:
Nakon što se na zaslonu pojavi poruka o uspješnoj instalaciji, preuzetu datoteku
možete izbrisati sa svog tvrdog diska.
Upotreba programa System Diagnostics (Dijagnostika
sustava)
Program Dijagnostika sustava omogu
ć
uje pokretanje dijagnosti
č
kih testova za odre
đ
ivanje radi li
ra
č
unalni hardver ispravno.
62
Poglavlje 10
Upotreba programa Setup Utility (BIOS) i Dijagnostike sustava
Sample