HP 240 G1 user manual download (Page 68 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 86
Upotreba sigurnosnog softvera za internet
Kada pomo
ć
u ra
č
unala pristupate e-pošti, mreži ili internetu, potencijalno ga izlažete ra
č
unalnim
virusima, špijunskom softveru i drugim mrežnim prijetnjama. Da biste zaštitili ra
č
unalo, sigurnosni
softver za internet koji sadrži zna
č
ajke antivirusnih programa i vatrozida može biti unaprijed instaliran
na ra
č
unalu kao probna verzija. Da biste omogu
ć
ili neprestanu zaštitu od novootkrivenih virusa i
ostalih sigurnosnih rizika, sigurnosni softver mora se redovito ažurirati. Preporu
č
ujemo da probnu
verziju sigurnosnog softvera nadogradite ili nabavite softver prema želji da biste potpuno zaštitili
ra
č
unalo.
Upotreba antivirusnog softvera
Ra
č
unalni virusi mogu onemogu
ć
iti programe, uslužne programe ili operacijski sustav te uzrokovati
nepravilan rad. Antivirusni softver može otkriti ve
ć
inu virusa, uništiti ih te u ve
ć
ini slu
č
ajeva popraviti
prouzrokovanu štetu.
Da biste doznali više o ra
č
unalnim virusima, na po
č
etnom zaslonu upišite
pomo
ć
, a zatim na popisu
aplikacija odaberite
Pomo
ć
i podrška
.
Upotreba softverskog vatrozida
Vatrozidi služe sprje
č
avanju neovlaštenog pristupa sustavu ili mreži. Vatrozid može biti samo softver
koji instalirate na ra
č
unalo i/ili mrežu ili pak kombinacija hardvera i softvera.
Postoje dvije vrste vatrozida.
Vatrozid kao softver u glavnom ra
č
unalu, koji štiti samo ra
č
unalo na kojem je instaliran.
Mrežni vatrozid, instaliran izme
đ
u DSL ili kabelskog modema i ku
ć
ne mreže, koji štiti sva
umrežena ra
č
unala.
Kada je na sustavu instaliran vatrozid, svi podaci koji u sustav ulaze ili iz njega izlaze nadziru se i
uspore
đ
uju s korisni
č
ki definiranim sigurnosnim mjerilima. Blokiraju se podaci koji nisu uskla
đ
eni s tim
mjerilima.
Instalacija softverskih ažuriranja
Softver tvrtke HP, Microsoft Windows ili softver neovisnih proizvo
đ
a
č
a instaliran na ra
č
unalu treba
redovito ažurirati radi otklanjanja sigurnosnih problema i poboljšanja softverskih performansi.
Dodatne informacije potražite u odjeljku
Ažuriranje programa i upravlja
č
kih programa
na stranici
53
.
Instaliranje ažuriranja za sustav Windows
Ažuriranja operacijskog sustava i drugog softvera mogu postati dostupna po završetku proizvodnje
ra
č
unala. Microsoft šalje upozorenja o klju
č
nim ažuriranjima. Da biste zaštitili ra
č
unalo od povrede
sigurnosti i ra
č
unalnih virusa, instalirajte sva klju
č
na ažuriranja tvrtke Microsoft
č
im primite obavijest.
Da biste bili sigurni da su sva dostupna ažuriranja instalirana na ra
č
unalo, pro
č
itajte ove smjernice:
Pokrenite Windows Update što je prije mogu
ć
e nakon postavljanja ra
č
unala. Na po
č
etnom
zaslonu upišite
ažuriranje sustava windows
. Kliknite
Postavke
, a zatim u prikazanim
mogu
ć
nostima odaberite
Windows Update
.
Nakon toga svakog mjeseca pokrenite Windows Update.
Ažuriranja za Windows i ostale Microsoftove programe nabavite
č
im postanu dostupna putem
Microsoftova web-mjesta i putem veze za pristup ažuriranjima u pomo
ć
i i podršci.
58
Poglavlje 9
Zaštita ra
č
unala i podataka
Sample