HP 240 G1 user manual download (Page 67 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 86
Postavljanje lozinki u sustavu Windows
Lozinka
Funkcija
Korisni
č
ka lozinka
Štiti pristup korisni
č
kom ra
č
unu u sustavu Windows. Možete i
odrediti da ra
č
unalo zatraži korisni
č
ku lozinku za izlaz iz
stanja mirovanja ili hibernacije. Dodatne informacija potražite
u odjeljku
Postavljanje zaštite lozinkom po izlasku iz stanja
mirovanja ili hibernacije
na stranici
34
.
Administratorska lozinka
Štiti pristup sadržaju ra
č
unala na razini administratora.
NAPOMENA:
Ovu lozinku nije mogu
ć
e upotrijebiti za
pristup sadržaju programa Setup Utility (BIOS).
Postavljanje lozinki u programu Setup Utility (BIOS)
Lozinka
Funkcija
Administratorska lozinka
Potrebno ju je unijeti svaki put kada pristupite programu
Setup Utility (BIOS).
Ako zaboravite administratorsku lozinku, ne možete
pristupiti programu Setup Utility (BIOS).
NAPOMENA:
Administratorska se lozinka može
upotrebljavati umjesto lozinke pri uklju
č
ivanju.
NAPOMENA:
Administratorska lozinka ne može se
upotrebljavati kao administratorska lozinka koja je
postavljena u sustavu Windows, niti se prikazuje kada se
postavlja, unosi, mijenja ili briše.
NAPOMENA:
Ako unesete lozinku za pokretanje na prvoj
provjeri lozinke, morate unijeti administratorsku lozinku za
pristup programu Setup Utility (BIOS):
Lozinka pri pokretanju
Potrebno ju je unijeti prilikom svakog uklju
č
ivanja ili
ponovnog pokretanja ra
č
unala ili izlaska iz stanja
hibernacije.
Ako zaboravite lozinku za uklju
č
ivanje, ne
ć
ete mo
ć
i
uklju
č
iti ni ponovno pokrenuti ra
č
unalo, kao ni iza
ć
i iz
hibernacije.
NAPOMENA:
Administratorska se lozinka može
upotrebljavati umjesto lozinke pri uklju
č
ivanju.
NAPOMENA:
Lozinka za pokretanje ne prikazuje se
tijekom postavljanja, unosa, promjene ili brisanja.
Da biste postavili, promijenili ili izbrisali administratorsku lozinku ili lozinku za pokretanje u programu
Setup Utility (BIOS), u
č
inite sljede
ć
e:
1.
Da biste pokrenuli Setup Utility (BIOS), uklju
č
ite ili ponovno pokrenite ra
č
unalo, a zatim brzo
pritisnite tipku
f10
.
2.
Pomo
ć
u tipki sa strelicama odaberite
Sigurnost
, a zatim slijedite upute na zaslonu.
Vaše
ć
e promjene stupiti na snagu kada ponovno pokrenete ra
č
unalo.
Upotreba lozinki
57
Sample