HP 240 G1 user manual download (Page 63 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 86
8.
Umetanje novog memorijskog modula:
OPREZ:
Kako biste sprije
č
ili ošte
ć
enje memorijskog modula, držite ga samo za rubove.
Nemojte dirati komponente na memorijskom modulu.
a.
Poravnajte urezani rub
(1)
memorijskog modula s jezi
č
cem u utoru za memorijski modul.
b.
Dok je memorijski modul pod kutom od 45 stupnjeva prema površini pretinca za memorijski
modul, utisnite modul
(2)
u utor za memorijski modul tako da sjedne na svoje mjesto.
c.
Lagano pritisnite memorijski modul prema dolje
(3)
pritiš
ć
u
ć
i lijevi i desni rub memorijskog
modula, sve dok hvataljke ne usko
č
e na svoje mjesto.
OPREZ:
Kako biste sprije
č
ili ošte
ć
enje memorijskog modula, nemojte savijati memorijski
modul.
9.
Vratite poklopac odjeljka za beži
č
ni i memorijski modul.
10.
Vratite bateriju.
11.
Okrenite desnu stranu ra
č
unala prema gore i ponovno povežite vanjsko napajanje i vanjske
ure
đ
aje.
12.
Uklju
č
ite ra
č
unalo.
Ažuriranje programa i upravlja
č
kih programa
HP preporu
č
uje redovito ažuriranje programa i upravlja
č
kih programa s najnovijim verzijama.
Ažuriranja mogu riješiti probleme i donijeti nove zna
č
ajke i mogu
ć
nosti vašem ra
č
unalu. Tehnologija
se uvijek mijenja i ažuriranje programa i upravlja
č
kih programa omogu
ć
uje ra
č
unalu da radi s
najnovijom dostupnom tehnologijom. Na primjer, starije grafi
č
ke komponente možda ne
ć
e dobro raditi
Ažuriranje programa i upravlja
č
kih programa
53
Sample